НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

Заповед РД - 286/26.04.2017 г., издадена от министъра на околната среда и водите

28.04.2017 г.
Заповед РД - 286/26.04.2017 г., издадена от министъра на околната среда и водите, за ползване през 2017 г. на листо-стъблена маса от блатно кокиче. повече»

ВАЖНО!!!

10.04.2017 г.
От 28 април 2017 г. предстои промяна в адресите на интернет страницата и на  електронната поща на РИОСВ – Стара Загора
Промените ще бъдат както следва:

от  на 


отна
повече»

Промени в Закона за управление на отпадъците

31.01.2017 г.
Влезли в сила на 03.01.2017г. промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отнасящи се до разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки:
повече»

НОВИНИвиж всички »

Нови изисквания при търговска дейност на папагали от вида Жако

22.06.2017 г.
Сертификатите се издават за всеки отделен екземпляр от вида Жако, който следва да е трайно маркиран.  повече»

РИОСВ – Стара Загора провери 108 обекта през май

21.06.2017 г.
Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 117 проверки на 108 обекта и са издали 94 предписания за отстраняване на констатирани нарушения
повече»

Сигнал за мъртва риба по река Тунджа провери екип на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив

14.06.2017 г.
Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в Пловдив провериха сигнал за мъртва риба в р. Тунджа в участъка между селата Крушаре и Глуфишево в местността Кулака. 
повече»

Ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” град Елхово участваха в информационно - образователна кампания посветена на 5 юни - Световен ден на околната среда

07.06.2017 г.
Експерти на РИОСВ – Стара Загора представиха пред учениците от V и VII клас темата за защитените територии в елховския регион и огромното разнообразие от защитени видове птици, бозайници, влечуги…  повече»

РИОСВ – Стара Загора отбелязва Световния ден на околната среда с ученици от Елхово

05.06.2017 г.
Експертите на Регионалната инспекция ще покажат пред ученици от VІІ клас презентация за защитените територии в община Елхово  повече»

РИОСВ- Стара Загора участва в акция за конфискуване на препарирани животни

31.05.2017 г.
По сигнал за интернет продажба на защитени видове животни,  представители на ОД на МВР – Стара Загора съвместно с експерти на РИОСВ – Стара Загора извършиха проверка. повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Световен ден на околната среда - 5 юни


 

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.