НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

ВАЖНО! Възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

03.08.2016 г.
Известие до всички предприятия експлоатиращи хладилни и климатични инсталации, които са засегнати от ограниченията  и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.
повече»

​Считано от 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими

12.07.2016 г.
 събирани на основание на следните членове от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите:
  повече»

31.12.2016 г. е крайния срок всички бензиностанции да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП).

11.07.2016 г.
Съгласно Наредба№ 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари.
Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.
повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ - Стара Загора и ученици от ОУ „Кирил Христов” град Стара Загора взеха участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) - 2016

28.11.2016 г.
На 24 ноември 2016 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора и над 200 ученици от Основно училище „Кирил Христов”, Стара Загора за втора поредна година отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). 
повече»

Експерти на РИОСВ-Стара Загора провериха 107 обекта през октомври

17.11.2016 г.
За констатирани нарушения експертите са издали 64 предписания... повече»

Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма

26.10.2016 г.
Концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се понижава и в 16 часа е под регламентираната средночасова норма от 350 микрограма на кубичен метър.
повече»

Превишение на алармения праг за серен диоксид е отчетено в град Гълъбово

26.10.2016 г.
Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в Гълъбово,  която се намира в централната част на града, регистрира днес превишение на алармения праг по показател серен диоксид. Първото превишение е в 12 ч и е било 2, 27 пъти над пределно допустимата  концентрация, второто в 13 ч  - 2,35 пъти, а в 14 ч -  1,77 пъти. 
 
повече»

Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив извършват оглед по река Тунджа край Сливен във връзка със сигнал за умряла риба

17.10.2016 г.
За случая са уведомени и служителитe на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в Сливен. повече»

Експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив проверяват сигнал за умряла риба по река Тунджа край Сливен

17.10.2016 г.
В проверките са включени и служители на Регионална лаборатория – Стара Загора за вземане на водни проби.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.