НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

ВАЖНО! Възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

03.08.2016 г.
Известие до всички предприятия експлоатиращи хладилни и климатични инсталации, които са засегнати от ограниченията  и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.
повече»

​Считано от 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими

12.07.2016 г.
 събирани на основание на следните членове от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите:
  повече»

31.12.2016 г. е крайния срок всички бензиностанции да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП).

11.07.2016 г.
Съгласно Наредба№ 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари.
Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.
повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ - Стара Загора ще отбележи Европейската седмица на мобилността с акция за почистване

16.09.2016 г.
Инициативата ще се проведе в Поддържан резерват „Долна Топчия” повече»

РИОСВ – Стара Загора със 104 проверки през юли

25.08.2016 г.
За пропуски в прилагането на екологичното законодателство са дадени 64 предписания. повече»

В град Николаево не са регистрирани превишения на нормите, характеризиращи качеството на атмосферния въздух

17.08.2016 г.
Отчетените концентрации по всички наблюдавани показатели са в норми и не съществува опасност за здравето на хората в града. 
повече»

Няма опасност за здравето на хората в Николаево сочат измерванията на въздуха след изтичане на пропан-бутан

17.08.2016 г.
Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора и Регионалната лаборатория към ИАОС са на мястото на инцидента в град Николаево, област Стара Загора.
повече»

Превишение на алармения праг за серен диоксид е регистрирано в град Гълъбово

09.08.2016 г.
В нощните часове на 8 август Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид. Концентрации, превишаващи средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър са отчетени в 20, 21 и 22 часа и са съответно 2.0 , 1.7 и 4.4 пъти допустимата норма.
повече»

РИОСВ - Стара Загора образува 12 административно - наказателни процедури за нарушения в защитени зони от Натура 2000

27.07.2016 г.
Дванадесет административно-наказателни процедури образува РИОСВ - Стара Загора за установени нарушения на забрани в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.