НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНОвиж всички »

НОВО!- изм. и доп. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн.ДВ бр.3 от 05.01.2018 г.

08.01.2018 г.
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн.ДВ бр.3 от 05.01.2018 г.
повече»

На вниманието на собствениците/ползвателите на обекти, задължени да извършват собствени периодични или непрекъснати измервания (СПИ или СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.рудности

21.12.2017 г.
От 28.07.2017 г., влязоха в сила изменения и допълнения в НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Държавен вестник, бр. 61 от 28.07.2017 г.). Ето основните акценти в изменената наредба:
1. Въведено е ново задължение за собствениците/ползвателите на обекти с неподвижни източници на емисии (в чл. 33, ал. 4 от наредбата) – при СПИ да осигуряват вземането на проби/извадки в присъствието на представител на съответната РИОСВ, за източници на емисии, за които е налице най-малко едно от следните условия:
повече»

Национална информационна система „Отпадъци” (НИСО)

21.12.2017 г.
С една година се отлага въвеждането на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО), която според разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) трябва да заработи от 01.01.2018 г. Причини за отлагането са установени технически трудности при ползването на системата от страна на заинтересованите лица, за отстраняването на които са необходими промени в нормативната уредба, както и надграждане на капацитета на системата.
повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ – Стара Загора провери 59 обекта през декември

16.01.2018 г.
Проверки са извършени по годишен план, по сигнали на граждани и по последващ контрол за изпълнение на дадени предписания.
повече»

РИОСВ – Стара Загора със 147 проверки през ноември

19.12.2017 г.
Десет процента от проверените обекти през ноември са от текстилната промишленост повече»

Маркирана мечка беше убита в Балкана над Енина

24.11.2017 г.
На 23 ноември в РИОСВ – Стара Загора е подаден сигнал за намерена мъртва мечка в м. Картала в землището на с. Енина, община Казанлък. Съвместно със служители на ДГС-Казанлък, Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ и полицията, експертите на Регионалната инспекция участваха в проверка по случая. 
повече»

РИОСВ – Стара Загора награди ученици по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2017

23.11.2017 г.
Над 250 ученици от ОУ „Кирил Христов”, Стара Загора се включиха в кампанията Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) 2017 г.
повече»

4 акта за нарушения в защитени зони състави РИОСВ – Стара Загора

21.11.2017 г.
За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 68 предписания и са стартирали 10 административно-наказателни процедури. 
повече»

Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма

15.11.2017 г.
Концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се понижава и в 20 часа е под регламентираната средночасова норма от 350 микрограма на кубичен метър.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

16 - 22 септември 
Европейска седмица на мобилността 2017


Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.