НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

Заповед РД - 286/26.04.2017 г., издадена от министъра на околната среда и водите

28.04.2017 г.
Заповед РД - 286/26.04.2017 г., издадена от министъра на околната среда и водите, за ползване през 2017 г. на листо-стъблена маса от блатно кокиче. повече»

Промени в Закона за управление на отпадъците

31.01.2017 г.
Влезли в сила на 03.01.2017г. промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отнасящи се до разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки:
повече»

ВАЖНО! За операторите на площадки извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС

18.01.2017 г.
Във връзка с изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), (Обн. ДВ бр. 105 от 30.12.2016 г.) и § 65, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУО  повече»

НОВИНИвиж всички »

Проверява се сигнал за замърсяване на река Тунджа

15.08.2017 г.
При извършения оглед на мястото, описано в сигнала, не се установи неприятна миризма или промяна на цвета на водата, както и наличие на мъртва риба.
повече»

РИОСВ - Стара Загора провери сигнали за миризми от инсталацията за биогаз в Нова Загора

09.08.2017 г.
Екип от експерти на РИОСВ – Стара Загора и представител на подалите сигнала от Нова Загора извършиха контролна проверка на инсталацията за биогаз в индустриалната зона на града на 8 август. 
повече»

Проверява се сигнал за мъртва риба в река Тунджа

20.07.2017 г.
Екип от  експерти на РИОСВ – Стара Загора, Басейновата дирекция ИБР – Пловдив и Регионалната лаборатория  към ИАОС – Стара Загора проверяват сигнал за мъртва риба в езеро по река Тунджа. Мястото е  между селата Розово и Бузовград в община Казанлък. повече»

142 проверки извърши РИОСВ – Стара Загора през юни

18.07.2017 г.
Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 142 контролни проверки на 129 обекта в Старозагорска, Сливенска и Ямболска области.  повече»

РИОСВ – Стара Загора провери 63% от планираните за контрол бензиностанции

14.07.2017 г.
През шестте месеца на 2017 г. експертите на РИОСВ – Стара Загора провериха  63% от планираните бензиностанции в Старозагорска, Сливенска и Ямболска област.
повече»

Водите на река Тунджа в участъка между сливенските села Крушаре и Глуфишево са в нормата

11.07.2017 г.
Резултатите от извършения лабораторен анализ на пробата от повърхностни води, взета от пункта река Тунджа в залива местност Кулака, в землището на сливенското село Крушаре, не показват превишаване на стандартите за добро състояние. Измерени са общо 11 показателя
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

16 - 22 септември 
Европейска седмица на мобилността 2017


Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.