НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

ВАЖНО! ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ РАЗТВОРИТЕЛИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ

04.02.2016 г.
В срок до 31.03.2016 г., в РИОСВ – Стара Загора да бъде представена информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители по реда на т. 3.1 на Приложение № 8 към Наредбата, за календарната 2015 г.....
повече»

Важно! Такси по СЕВЕЗО

21.01.2016 г.
Всички оператори, имащи задължения да извършат класификация на обектите си и да изготвят Доклади за безопасност (ДБ) и за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) са длъжни да заплатят такса....
повече»

Собствениците на диви животни са длъжни да ги регистрират в РИОСВ

22.06.2015 г.
За издаване на регистрационни карти не се се заплащат такси.... повече»

НОВИНИвиж всички »

Фотоконкурс: Влажните зони и нашето бъдеще - устойчив поминък

04.02.2016 г.
Във фотоконкурса могат да участват младежи на възраст между 15 – 24 години.


 
повече»

Ученици от град Раднево отбелязват Световния ден на влажните зони – 2 февруари

28.01.2016 г.
На 29 януари, петък, на язовирната стена на „Овчарица” експерти и ученици от екоклуба на Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски”в град Раднево, ще наблюдават зимуващите птици край язовира.
повече»

РИОСВ – Стара Загора провери 94 обекта през последния месец на 2015 г.

18.01.2016 г.
РИОСВ – Стара Загора е извършила 160 контролни проверки през декември 2015 г. 
повече»

Концентрацията на серен диоксид в град Гълъбово вече е в норма

29.12.2015 г.
Постепенно нивата на замърсител серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се   понижават и след 21:00 часа са под регламентираната норма от 350 микрограма на кубичен метър.
  повече»

В град Гълъбово е отчетено превишение на алармения праг за серен диоксид

29.12.2015 г.

29.12.2015 г.

 
В 15:00, 16:00 и 17:00 часа днес Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармен праг по показател серен диоксид. Пунктът, който е разположен в централната градска част регистрира следните превишения:
  повече»

РИОСВ-Стара Загора провери 79 обекта през ноември 2015 г.

17.12.2015 г.
Сто и четири контролни проверки на 79 обекта извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през ноември 2015 г. Шестдесет и девет от тях са планирани, а 35 – извънредни - по сигнали и за изпълнение на издадени предписания по законите за биологичното разнообразие и управлението на отпадъците. повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.

Сигнали за корупция

Ако имате сигнал за корупция можете да го подадете, като попълните следната форма за обратна връзка с нас.