НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

Важно!!!

17.02.2016 г.
От 12.02.2016г. влизат в сила нови формуляри на документите, които се подават в РИОСВ, по процедурите по ОВОС и ЕО (екологична оценка). повече»

ВАЖНО! ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ РАЗТВОРИ- ТЕЛИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ

04.02.2016 г.
В срок до 31.03.2016 г., в РИОСВ – Стара Загора да бъде представена информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители по реда на т. 3.1 на Приложение № 8 към Наредбата, за календарната 2015 г.....
повече»

Важно! Такси по СЕВЕЗО

21.01.2016 г.
Всички оператори, имащи задължения да извършат класификация на обектите си и да изготвят Доклади за безопасност (ДБ) и за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) са длъжни да заплатят такса....
повече»

НОВИНИвиж всички »

В град Гълъбово е регистрирано превишение на алармения праг за серен диоксид

03.05.2016 г.
В късните нощни часове на 2 май Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид.
повече»

Няма замърсяване на компонентите на околната среда, вследствие аварийната ситуация в Арсенал – гр. Казанлък

25.04.2016 г.
Няма замърсяване на компонентите на околната среда, вследствие възникналата днес  аварийна ситуация в Арсенал – гр. Казанлък . Няма риск за здравето на населението в гр. Казанлък.
повече»

Аварийна ситуация в Арсенал – гр. Казанлък

25.04.2016 г.
В РИОСВ – Стара Загора е получен сигнал за настъпила аварийна ситуация на площадката на Арсенал в гр.Казанлък.
повече»

В две защитени местности на територията на РИОСВ – Стара Загора е разрешено събирането на листо – стъблена маса от блатно кокиче през 2016 г.

20.04.2016 г.
В защитени местности „Дебелата кория", село Блатец, община Сливен и „Блатото", с. Палаузово, община Стралджа със заповед на министъра на околната среда и водите е разрешено добиването на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2016 г. 
повече»

РИОСВ - Стара Загора провери 93 обекта през март

19.04.2016 г.
Експертите на РИОСВ - Стара Загора извършиха 99 контролни проверки на 93 обекта през март и издадоха 38 предписания. На обща стойност 59 500 лв. са издадените от директора пет наказателни постановления.
повече»

Учениците от ХІ ОУ „Николай Лилиев” Стара Загора залесяваха в двора на училището си

15.04.2016 г.
Инициативата се проведе по повод Световния ден на Земята повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Световен ден на водата – 22 март 2016 г. 

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.