НАЧАЛО

Дежурни телефони

за сигнали в празнични и почивни дни:
042/ 692 200 и 0884 319 722
Постъпили сигнали на дежурните телефони.

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

Задължения за кметове

16.04.2014 г.
Съгласно действащият към момента Закон за управление на отпадъците/ в сила от 13.07.2012г./ в срок до 13.07.2014г. кметовете на общини са длъжни да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места.
повече»

НОВИНИвиж всички »

На 26 ноември 2014 г. в град Сливен ще се проведе обществено обсъждане на План за действие за вълка в България

18.11.2014 г.
На 26.11.2014 г. от 15:00 ч. в залата на Регионалната дирекция по горите – Сливен, ул. "Орешак" №15 А, ще се проведе обществено обсъждане на План за действие за вълка в България съгласно Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 5/2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове.
Свали План за действие за вълка в България
повече»

86 обекта са проверени от експертите на РИОСВ – Стара Загора през октомври

18.11.2014 г.
За установени нарушения на екологичната база са издадени 35 предписания повече»

Няма замърсяване на въздуха в град Гълъбово вследствие на възникналата аварийна ситуация в "Ей и Ес - 3 С Марица изток 1" тази сутрин

18.10.2014 г.
РИОСВ - Стара Загора следи непрекъснато качеството на атмосферния въздух в региона
повече»

Нивата на серен диоксид във въздуха на град Гълъбово се понижават

12.10.2014 г.
В 18 часа концентрацията е под средночасотата норма
повече»

РИОСВ – Стара Загора отчете превишение на нормата за серен диоксид в град Гълъбово

12.10.2014 г.
Източник на замърсяването са топлоелектрическите централи в комплекс „Марица Изток”
повече»

Седемдесет и една контролни проверки извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през август

10.09.2014 г.
За констатирани пропуски в работата на проверените обекти са издадени 43 предписания
  повече»

Състояние на въздуха

Международни кампании

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни