НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

Промени в Закона за управление на отпадъците

31.01.2017 г.
Влезли в сила на 03.01.2017г. промени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), отнасящи се до разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци, както и за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки:
повече»

15 февруари 2017г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Стара Загора на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), за 2016 година.

25.01.2017 г.
Задължението е към всички лица, които внасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.
повече»

ВАЖНО! За операторите на площадки извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС

18.01.2017 г.
Във връзка с изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), (Обн. ДВ бр. 105 от 30.12.2016 г.) и § 65, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУО  повече»

НОВИНИвиж всички »

Ученици от Второ ОУ в Раднево ще участват в Световния ден на влажните зони

27.01.2017 г.

РИОСВ – Стара Загора, община Раднево, СНЦ „Зелени Балкани” и ръководството на Основно училище „Свети Паисий Хилендарски” в Раднево организират информационно-образователна инициатива за Световния ден на влажните зони – 2 февруари.  повече»

Министерството на околната среда и водите отново стартира кампанията „За чиста околна среда”

18.01.2017 г.
Крайният срок за подаване на проектни предложения в ПУДООС е 17 февруари за училища и детски градини, а за общини и кметства -  2 март. повече»

Експертите на РИОСВ-Стара Загора провериха 77 обекта през декември

18.01.2017 г.
През декември експертите на РИОСВ-Стара Загора извършиха 84 контролни проверки на 77 обекта и издадоха 35 предписания.  повече»

РИОСВ-Стара Загора провери 88 обекта през ноември 2016 г.

15.12.2016 г.
За установени нарушения са издадени 62 предписания, от които 43 на операторите на топлоелектрическите централи... повече»

48 проекта в Стара Загора, Сливен и Ямбол са реализирани в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда – 2016 г"

07.12.2016 г.
Проектите са финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда  в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда – 2016 г". 
повече»

РИОСВ - Стара Загора и ученици от ОУ „Кирил Христов” град Стара Загора взеха участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) - 2016

28.11.2016 г.
На 24 ноември 2016 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора и над 200 ученици от Основно училище „Кирил Христов”, Стара Загора за втора поредна година отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). 
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.