НАЧАЛО

Дежурни телефони

за сигнали в празнични и почивни дни:
042/ 692 200 и 0884 319 722
Постъпили сигнали на дежурните телефони.

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

До 15 февруари 2015 г. - информация и отчети за ОРВ и ФПГ

03.02.2015 г.
15 февруари е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Стара Загора на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), за предходната календарна година. Задължението е на всички лица, които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорирани парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо разтворители на базата на такива вещества.
повече»

До 31 март 2015 г. - информация за пуснатите и употребени бои и лакове през 2014 г.

03.02.2015 г.
31 март е крайния срок за представяне в РИОСВ – Стара Загора на информация за пуснатите и употребени бои и лакове през предходната година. Задължението се отнася за лицата, които пускат на пазара и употребяват продукти за нанасяне на покрития от обхвата
повече»

До 31 март 2015 г. – декларации за използвани ЛОС и представяне на ПУР за 2014 г.

03.02.2015 г.
31 март е крайния срок за представяне в РИОСВ – Стара Загора на информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година.
повече»

НОВИНИвиж всички »

Станцията за контрол на въздуха в село Остра могила е временно изключен поради технически проблем

12.02.2015 г.
След възстановяването и включването й в редовна експлоатация, мониторингът ще се възобнови.
повече»

РИОСВ - Стара Загора извърши проверка по постъпилия сигнал за умрял лебед

28.01.2015 г.
При огледа се констатира, че птицата е от вида Къдроглав пеликан
РИОСВ - Стара Загора извърши проверка по постъпилия сигнал в обедните часове днес за наличие на умрял лебед в районa между селата Радецки и Полски градец за установяване на вида.
повече»

Сигнал за умрял лебед постъпи в РИОСВ-Стара Загора

28.01.2015 г.
Към мястото пътува екип на Инспекцията
На „зеления” телефон на РИОСВ – Стара Загора постъпи сигнал за намерена мъртва птица в районa между селата Радецки и Полски градец, община Гълъбово.
повече»

РИОСВ-Стара Загора извърши проверка по сигнал за добив на подземни богатства в границите на защитена зона от Европейската мрежа Натура 2000 в района на град Твърдица.

27.01.2015 г.
Проверката се извърши със съдействието на органите на МВР
РИОСВ - Стара Загора извърши незабавна проверка по постъпил сигнал за незаконен добив на подземни богатства в границите на защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000.
повече»

16 обекта провери РИОСВ – Стара Загора през декември

21.01.2015 г.
За установени пропуски са издадени 3 предписания
повече»

До 20 януари 2015 г. билкозаготвителите трябва да представят в РИОСВ обобщена информация за дейността си

13.01.2015 г.
Петдесет и осем физически и юридически лица с организирани билкозаготвителни пунктове на територията на области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград трябва да представят годишните си отчети в РИОСВ - Стара Загора до 20 януари 2015 г.....
повече»

Състояние на въздуха

Международни кампании

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни