НАЧАЛО

Дежурни телефони

за сигнали в празнични и почивни дни:
042/ 692 200 и 0884 319 722
Постъпили сигнали на дежурните телефони.

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

Задължения за кметове

16.04.2014 г.
Съгласно действащият към момента Закон за управление на отпадъците/ в сила от 13.07.2012г./ в срок до 13.07.2014г. кметовете на общини са длъжни да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места.
повече»

НОВИНИвиж всички »

Седемдесет и една контролни проверки извършиха експертите на РИОСВ – Стара Загора през август

10.09.2014 г.
За констатирани пропуски в работата на проверените обекти са издадени 43 предписания
  повече»

127 обекта провериха експертите на РИОСВ – Стара Загора през юни 2014 г.

18.07.2014 г.
За констатирани пропуски по прилагане на екологичното законодателство са издадени 27 предписания
повече»

В 17:00 часа концентрацията на серен диоксид в град Гълъбово е под средночасовата норма

07.07.2014 г.
РИОСВ – Стара Загора информира жителите на град Гълъбово, че отпада необходимостта от  предприетите предпазни действия
повече»

Превишение на алармения праг по показател серен диоксид е регистриран от 13 до 15 часа днес в град Гълъбово

07.07.2014 г.
Приведен е в действие Оперативния план за опазване здравето на населението
повече»

РИОСВ – Стара Загора свика комисия за проверка на възникнал инцидент в Складова база „Бузово кале”, собственост на „Арсенал” АД

16.06.2014 г.
РИОСВ – Стара Загора сформира комисия от представители на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Стара Загора, Инспекция по труда – Стара Загора и Община Казанлък.  В момента екипът извършва проверка на обстоятелствата, довели до инцидента в Складовата база „Бузово кале” на Арсенал АД в късните вечерни часове в петък, 13 юни 2014 г.
повече»

47 проектни предложения ще бъдат финансирани в Националната кампания „За чиста околна среда – 2014 г.“ на територията на РИОСВ – Стара Загора

13.05.2014 г.
Мотото на инициативата е „Обичам природата - и аз участвам“
повече»

Състояние на въздуха

Международни кампании

Световен ден на околната среда - 5 юни 2014

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни