НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНОвиж всички »

Кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

03.07.2019 г.
Във връзка с подаване на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 
повече»

Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г.

03.07.2019 г.
В основата на кампанията „Европейска седмица на мобилността” е заложен принципът за популяризиране на множество ползи за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини за предвижване.
повече»

5 юни Световен ден на околната среда

05.06.2019 г.
По случай Световния ден на околната среда, на 05 юни се проведе Беседа с учениците от 5 и 6 клас на Основно училище „Кирил Христов“ град Стара Загора на тема: „Качество на въздуха и уреди за измерването му“.
повече»

НОВИНИвиж всички »

Проверка на РИОСВ - Стара Загора установи, че „Еко Трейдинг къмпани” е почистило площадката си в града

16.08.2019 г.
Последващият контрол е по повод подаденото заявление за прекратяване действието на разрешителното им по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
повече»

РИОСВ – Стара Загора провери инсталацията за биогаз в Нова Загора по сигнали на граждани

26.07.2019 г.
На място, в присъствието на част от сигналоподателите, е извършен и обход продължение на 30-40 минути около производствената площадка. 
повече»

РИОСВ - Стара Загора ще санкционира „Брикел” за допуснато запрашаване на въздуха

10.07.2019 г.
При извършената днес проверка на място на депо за неопасни производствени отпадъци на ТЕЦ „Брикел” и на площадката на централата беше констатирано, че оросителната система на депото работи в нормален режим и няма запрашаване. 
повече»

РИОСВ – Стара Загора извършва проверка в град Гълъбово

10.07.2019 г.
Контролът се извършва по повод излъчен репортаж в национална медия и постъпили сигнали тази сутрин в екоинспекцията за запрашаване на въздуха снощи в град Гълъбово от „Брикел” ЕАД.
повече»

Няма замърсяване на въздуха в гр. Гълъбово от началото на юли

03.07.2019 г.
Във връзка с постъпили сигнали за задимяване на въздуха в гр. Гълъбово от експлоатацията на горивната инсталация „Брикел” ЕАД, РИОСВ - Стара Загора информира, че няма нарушаване на качеството на атмосферния въздух. 
повече»

Няма превишение на нормите за качество на атмосферния въздух вследствие на пожара в ТЕЦ „Марица-изток 2“ЕАД,с.Ковачево

24.06.2019 г.
На 24.06.2019 г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпил сигнал за запалване на комин в ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД, село Ковачево. В тази връзка и съгласно действащото Комплексно разрешително операторът е информирал за възникнала авария в един от абсорберите на СОИ, който е в ремонт.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

22 май - Международен ден на биологичното разнообразие 

 

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.