НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

​Считано от 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими

12.07.2016 г.
 събирани на основание на следните членове от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите:
  повече»

31.12.2016 г. е крайния срок всички бензиностанции да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП).

11.07.2016 г.
Съгласно Наредба№ 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на улавянето на бензиновите пари.
Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП.
повече»

СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА

29.06.2016 г.
Според изискванията на НАРЕДБА № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. към Заявлението за подпомагане по приложение № 10 т. 27 е необходимо да се представи... повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ – Стара Загора изпрати писма до кметовете в Старозагорска, Сливенска и Ямболска област с мерките при стартиране на процедури за саниране

15.07.2016 г.
Във връзка със старта на процедурите по утвърждаване на проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради, част от Националната програма за енергийна ефективност, РИОСВ – Стара Загора информира кметовете на 20-те общини в обхвата на контролната си дейност, че доста често фугите на сградите, определени за саниране са убежища на защитени видове птици и прилепи.
повече»

Операторите на бензиностанции трябва да ги оборудват с нови системи за улавяне на бензиновите пари

11.07.2016 г.
РИОСВ-Стара Загора информира, че до края на 2016 г. операторите на съществуващи бензиностанции трябва да ги преоборудват със система за ефективно улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобили.
повече»

Министър Василева ще открие регионалното депо на Стара Загора

08.07.2016 г.
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще прережат лентата на Регионалната система за управление на отпадъците – Стара Загора,
повече»

Министър Ивелина Василева подписва втората фаза на водния цикъл в Раднево

04.07.2016 г.
На 5 юли от 12.00 ч. в общината в Раднево министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът Теньо Тенев ще ...
повече»

В Старозагорска, Сливенска и Ямболска област са събрани 336 тона отпадъци в кампанията „Да изчистим България заедно”

06.06.2016 г.
Експертите на РИОСВ-Стара Загора и РЛ-Стара Загора активно участваха в инициативата на бТВ „Да изчистим България заедно”. Служителите почистваха част от защитена зона „Язовир Копринка” .
повече»

Експерти на РИОСВ и Регионалната лаборатория в Стара Загора ще участват в „Да изчистим България заедно” на 4 юни

03.06.2016 г.
Служителите на РИОСВ и РЛ в Стара Загора ще се включат в инициативата на bТВ „Да изчистим България заедно” на 4 юни.  Експертите от регионални структури на МОСВ от град Стара Загора ще почистват в защитена зона „Язовир Копринка” южно от язовира в землището на село Копринка.
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.