НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

АКТУАЛНОвиж всички »

ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ РАЗТВОРИТЕЛИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ

16.01.2017 г.
В срок до 31.03.2017 г., в РИОСВ – Стара Загора да бъде представена информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители по реда на т. 3.1 на Приложение № 8 към Наредбата, за календарната 2016 г. За коректност и представителност на данните, както и с оглед на тяхната пълнота е необходимо стриктно да се следва реда и начина, определени в чл. 20, ал. 8 и т. 3.1 на Приложение № 8 от Наредбата. повече»

ВАЖНО! Възможности за съфинансиране на проекти по програма LIFE за 2016г. в областта на флуорсъдържащите парникови газове

03.08.2016 г.
Известие до всички предприятия експлоатиращи хладилни и климатични инсталации, които са засегнати от ограниченията  и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.
повече»

​Считано от 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими

12.07.2016 г.
 събирани на основание на следните членове от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите:
  повече»

НОВИНИвиж всички »

РИОСВ-Стара Загора провери 88 обекта през ноември 2016 г.

15.12.2016 г.
За установени нарушения са издадени 62 предписания, от които 43 на операторите на топлоелектрическите централи... повече»

48 проекта в Стара Загора, Сливен и Ямбол са реализирани в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда – 2016 г"

07.12.2016 г.
Проектите са финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда  в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда – 2016 г". 
повече»

РИОСВ - Стара Загора и ученици от ОУ „Кирил Христов” град Стара Загора взеха участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) - 2016

28.11.2016 г.
На 24 ноември 2016 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора и над 200 ученици от Основно училище „Кирил Христов”, Стара Загора за втора поредна година отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО). 
повече»

Експерти на РИОСВ-Стара Загора провериха 107 обекта през октомври

17.11.2016 г.
За констатирани нарушения експертите са издали 64 предписания... повече»

Концентрацията на серен диоксид в Гълъбово вече е в норма

26.10.2016 г.
Концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух на град Гълъбово се понижава и в 16 часа е под регламентираната средночасова норма от 350 микрограма на кубичен метър.
повече»

Превишение на алармения праг за серен диоксид е отчетено в град Гълъбово

26.10.2016 г.
Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в Гълъбово,  която се намира в централната част на града, регистрира днес превишение на алармения праг по показател серен диоксид. Първото превишение е в 12 ч и е било 2, 27 пъти над пределно допустимата  концентрация, второто в 13 ч  - 2,35 пъти, а в 14 ч -  1,77 пъти. 
 
повече»

ЗЕЛЕН телефон

За сигнали в работни дни
от 09:00 до 17.30 ч.
тел. 042/ 692 200
За сигнали при аварийни ситуации в извънработно време - тел. 0885 632 494
---------------------------------------

Постъпили сигнали на дежурните телефони.
---------------------------------------
Процедура за приемане и обработване на сигнали.

Състояние на въздуха

Международни кампании

Национални кампании


 

Оперативна програма "Околна среда"

Спасителен център за диви животни

Насоки за действие при намиране на бедстващи животни

Червена книга на РБ 2015 г.