Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2016 година

Публикувано на 20.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради в имоти с №№ 307.164, 052014 в местност „Гробищата” в землището на с.Лясково, общ.Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) 
РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/ 2016 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на къща за гости и елементите на техническата инфраструктура Ел и ВиК парцеларни планове в имот №55021.70.12 в местност „Гереня” в землището на гр.Павел баня, общ. Павел”, попадащо в защитена зона „Река Тунджа – 1” с код BG0000192 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2016г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост За инвестиционно предложение (ИП) за “Поддържане проводимостта на корекцията на река Сютлийка с цел почистване на храсти и дървесна растителност, попадащи в землищата на с.Бъдеще, с.Петрово, с.Калояновец, общ.Стара Загора, с.Тополяне, с.Сърнево, с.Коларово, с.Диня, с.Знаменосец, общ.Раднево”

Публикувано на 15.04.2016 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/ 2016 г. „Изграждане на 2 броя къщи за гости в имот № 55021.67.26, местност „Гереня” в землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня и обособяване елементите на техническата инфраструктура - Ел и ВиК схеми”, попадащо в защитена зона „Река Тунджа - 1” с код BG0000192

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2016 г. за „Промяна предназначението на имот № 000043 в землището на гр.Шипка, общ.Казанлък от „горска територия” в „територия за обществено обслужване””, попадащо в защитени зони ''Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Централен Балкан - буфер” с код BG0002128

Публикувано на 11.03.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ - 8 - ОС/ 2016 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради - етапно в ПИ № 212002, местност „Воденицата” в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора”, попадащо в защитена зона “Чирпански възвишения” с код BG0000628 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-09-ОС/ 2016 г. за инвестиционно предложение (ИП) за „Смянапредназначението на поземлен имот № 002016 от „пасище с храсти” в „овощна градина в землището на с. Глушник, общ. Сливен”, попадащо в защитена зона “Гребенец” с код BG0000420 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

Публикувано на 12.02.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ №СЗ-7-ОС/2016г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения и закупуване на техника за отглеждането им в имоти с №№ 012008, 024003 в землището на с. Вълча поляна, общ. Елхово и имоти с №№ 003002, 0070Q5, 008002, 003003, 007004 в землището на с. Малко Кирилово, общ. Елхово”, попадащо в защитени зони „Дервентски възвишения 1” с код BG0000218 и „Дервентски възвишения” с код BG0002026 с възложител: Христо Атанасов Карастайков, гр.Ямбол

Публикувано на 05.02.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-4-ОС/ 2016 за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, представляваща собствен . поземлен имот №092005, местността „Ръта” в землището на с.Устрем, общ.Тополовград”, попадащо в границите на защитени зони „Сакар” с код BG0002021 и „Сакар” с код BG0000212 с възложител: „Теленор България” ЕАД
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/ 2016 за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Складова база за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар” в имот № 000116 в землището на с.Ситово, общ.Болярово”, попадащо в защитени зони „Дервентски възвишения 1” с код BG0000218 и „Дервентски възвишения” с код BG0002026 с възложител: Тончо Колев Тончев, с.Ситово, общ.Болярово
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ОС/ 2016 за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за временно обитаване - къща за гости в имот № 55021.64.935 в местност „Зърна гьол” в землището на гр.Павел баня, общ.Павел баня”, попадащо в защитена зона „Река Тунджа - 1” с код BG0000192 с възложител: Божидар Валентинов Иванов, гр.София

Публикувано на 29.01.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-З-ОС/2016 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на горскостопански план (ГСП) за “Извършване на лесовъдски мероприятия, извеждане на (техническа сеч) в подотдели 161 „в”, 162 „г”, „д”, „е”, „з”, „к”, „н”, 163 „а”, „б”, „в”, „г”, „д”, 164 „а”, „б”, „в”, „д”, „е”, 165 „а”, „б”, „в”, „г”, 167 „а”, 504 „г” на територията на ДЛС «Мазалат»”, попадащо в границите на защитени зони „Централен Балкан-буфер” с код BG0002128 и „Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 с възложител: ТП ДЛС - Мазалат, с. Горно Сахране

Публикувано на 15.01.2016 г.

  • РЕШЕНИЕ № СЗ-01-ОС/2016 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на имоти с № 0033035 и № 0033036 от „пасище, мера” в „нива”, землище на е. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол”, попадащо в защитена зона “Река Тунджа 2” с код BG0000195 с възложител: Гергана Тенева Трънкова, с. Тенево, общ. Тунджа, обл. Ямбол
  • РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ОС/2016 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на овощна градина от орехи 28,702 дка, в имот № 017Q11 в землището на с.Ситово, общ.Болярово”, попадащо в защитени зони „Дервентски възвишения - 1” с код BG0000218 и „Дервентски възвишения” с код BG0002026 с възложител: Иван Георгиев Янев, гр.Ямбол, общ.Ямбол