ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година

Публикувано на 17.11.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 96 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Създаване на бадемови насаждения със система за капково напояване в имот № 032030 в землището на с. Поляна и водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжения върху имот № 032031 в землището с. Поляна, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 97 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на цех за защитни покрития на метални изделия  в имот № 35167.502.4848 по кадастралната карта на гр. Казанлък.

Публикувано на 10.11.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 95 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води в имот № 87374.515.19 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 8 – ЕО/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Програма за енергийна ефективност на общ. Раднево за периода 2017 – 2020 г.”

Публикувано на 03.11.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 93 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Разширение/изграждане на два броя халета на територията на съществуваща птицеферма за отглеждане на патици „мюлари” в имот  № 256021, землището на с. Генерал Инзово, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 94 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в имоти с № № 68850.523.387 и 68850.523.388 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.

Публикувано на 27.10.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 92 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на пристройка към съществуващ плетачен цех – „Гладачен цех и склад“, помпена станция и парокотелна централа на площадка „Плетиво“ и монтиране на нов парен котел в УПИ IV, кв.26 .промишлена зона - гр. Сливен, поземлен имот 67338.605.274.

Публикувано на 20.10.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 90 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: 
• Изграждане на инсталация за дестилация и екстракция на етерични масла от маслодайна роза и други етерично маслени култури в УПИ IV,  кв. 3б по ПУП на село Баня, община Нова Загора;
• Изграждане на тръбен кладенец - (ТК) в УПИ IV, кв. 3б по ПУП на село Баня, община Нова Загора за вода за противопожарна необходимост на склад за селскостопанска продукция и вода за охлаждане и технологично водоснабдяване на инсталацията за дестилация и екстракция на етерични масла от маслодайна роза и други етерично маслени култури;
• Изграждане на пречиствателна станция за пречистване на отпадните води от дестилацията на етерични масла в УПИ XIII-215 от кв.36 по ПУП на с. Баня, община Нова Заора. 
• Изграждане на водопровод за напояване на земеделски площи с насаждения с етерично маслени растения от УПИ XIII-215 от кв.36 по ПУП на с. Баня, община Нова Загора до поземлен имот № 006001 в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 91 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване и овощна градина в имот № 049004 в землището на с. Стрелец, общ. Стара Загора.

Публикувано на 06.10.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 87 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Създаване на трайни насаждения, изграждане на ограда, изграждане на система за капково напояване и закупуване на техника в землището на с. Воден, общ. Болярово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 88 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане и угояване на патици в имот № 031045, землището на с. Окоп, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 89 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Засаждане на трайни насаждения, изграждане на система за капково напояване на боровинки и система за защита от градушки, птици и насекоми в имот № 015007 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 02.10.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 86 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на предприятие за преработка на мляко” в УПИ II-42, кв. 7 по плана на с. Крива круша, общ. Нова Загора.