ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година

Публикувано на 21.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 82 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Ремонт и преустройство на съществуващи сгради за нуждите на цех за производство на пелети в имоти с № 102002 и 102003 в землището на с. Блатец, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 83 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра и елементи на допълващо застрояване, включващи навес за селскостопанска техника и силажна яма” в имот № 000249 в землището на с. Загорци, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 85 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане (разширение) на производствена база за производство на пиротехнически състави, изделия и изделия със специално предназначение и складови помещения” в имоти № 49494.667.333 и № 49494.667.332, местност „Каракос” землището на гр. Мъглиж.

Публикувано на 15.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 81 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на Община Казанлък, местност „Каракос” в имот № 000550 землището на с. Черганово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 84 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина до 75,0 м. в поземлен имот № 007283 в землището на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 08.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 80 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на биологични рози и лавандулови насаждения в имоти с № № 128044, 128040, 000166 и 130026 в землището на с. Дъбово, общ. Мъглиж.

Публикувано на 01.09.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 78 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на два броя нови водопонизителни тръбни кладенеца в ПИ 000305 в землището на с. Овчарци, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 79 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 60 m за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на бутикова винарна, за винопроизводство и противопожарни нужди в имот № 049101 в землището на с. Малко Чочовени, общ. Сливен .
Р Е Ш Е Н И Е за поправка на очевидна фактическа грешка № СЗ – 77 – П/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Разработване на находище на строителни материали- пясъци и чакъли - „Мечта”, в землищата на с. Кънчево и с. Черганово, община Казанлък.”
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 7 – ЕО/2017 г.  за „Програма за управление на отпадъците за периода 2016-2020 година на общ. Тополовград.

Публикувано на 25.08.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 76 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Закупуване и въвеждане в експлоатация на топилна система за леене на алуминий в УПИ IX, кв. 6 по плана на гр. Чирпан, общ. Чирпан.

Публикувано на 18.08.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 75 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска и животинска продукция в имот № 67338.871.572 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

Публикувано на 14.08.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 70 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на дестилерия за етерично-маслени култури, цех за производство на козметични продукти с шоурум, офис – сграда, сондажен кладенец за добив на подземни води и изграждане на нов водопровод в имот № 27499.91.1 по кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 71 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на кланичен пункт и мини мандра” в поземлен имот № 196050 от землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 72 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на краварник за отглеждане на 15 крави и помещение за съхранение на мляко в ПИ № 027005 в землището на с. Плоска могила, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 73 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на три броя нови тръбни кладенеца с дълбочина до 110,0 м за добив на подземни води за осигуряване на противопожарен резерв от 76 м3, възстановяване на противопожарния резерв до 24 след изчерпването му по предназначение и компенсиране на загубите от изпарение от водните площи (изкуствени езера с обща площ 12,28 дка) на обект: Център за отглеждане и размножаване на кафява мечка в ПИ 000747 в землището на с. Яворово, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 74 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:Изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъци от системата за събиране на битови отпадъци в имот № 68850.517.1046 по
кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.