ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година

Публикувано на 27.06.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на цех за производство на дървесни пелети от отпадъчна дървесина в имот № 69660.501.2306 по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа.

Публикувано на 20.06.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 55 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на зелени площи и храсти в УПИ XIII-1654, кв. 117 по плана на с. Ягода, общ. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 56 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение в имоти № 030002 и 030005 в землището на с. Горно Ботево, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 57 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци с обща годишна производителност 380 тона в УПИ XXIII-359, кв. 60 по плана на с. Бял извор и изграждане на промишлена газова инсталация, площадков газопровод и вътрешно газоснабдяване на котелно помещение за нуждите на преприятието в УПИ XXIII-359, кв. 60 и УПИ XXII-360 по плана на с. Бял извор, общ. Опан.
 

Публикувано на 16.06.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 53 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Площадка за третиране и съхранение на отпадъци в поземлен имот с № 000084, Стопански двор, с. Черна гора, общ. Братя Даскалови
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 54 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Преработка на пластмасови отпадъци от PVC дограма доставени от фирми производители на дограма, от които ще се произвеждат пластмасови тръби и изделия за бита в имот № 67338.703.321 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен

Публикувано на 26.05.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 51 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение:  Смяна на формировка и подпорна конструкция и изграждане на система за капково напояване на лозов масив в имоти с № 217037, 217027, 217028 и 217029 в землището на с. Сборище, общ. Твърдица
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 52 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Създаване на лозов масив, изграждане на подпорна конструкция и система за капково напояване на площ от 14,5677  ха, в имоти с №023085 и 023078, в землището на с.Чокоба, общ.Сливен

Публикувано на 19.05.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 49 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Компостираща инсталация - промяна в суровинната база” в поземлени имоти с №№ 018306 и 018307( образувани от имоти с №№ 000577, 000579, 018303 и 000618) в землището на с. Еленово, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 50 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Отглеждане на съществуващи биосертифицирани трайни насаждения маслодайна роза и лавандула и създаване на нови биосертифицирани площи с едногодишни и многогодишни етерично-маслени култури и изграждане на система за капково напояване в землището на с. Виден, общ. Павел баня

Публикувано на 28.04.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 46 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Твърдица в имоти № 000477 и №  000493 землището на гр. Твърдица
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 47 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение в имоти № № 000101 и 000109 в землището на с. Змейово, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 48 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда „кравеферма” и технологичното й преустрайство в овцеферма за отглеждане на 200бр. овце-майки с приплодите” в УПИ I-390, кв. 72 „в” в с. Опан, общ. Опан
 

Публикувано на 24.04.2017г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 42 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: „Закупуване на земеделска техника, изграждане на фотоволтаична система и един брой сондаж за нуждите на животновъден обект- кравеферма” в УПИ VI-74, кв. 14 и УПИ VII-74, кв. 14 по плана на с. Добрич, общ. Елхово
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 43 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане на кравеферма за отглеждане на 150 бр. месодайни крави в поземлени имоти с идентификатори 48163.501.960 и 48163.501.41 по плана на с. Елхово, общ. Николаево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 44 – ПР/2017 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на система за капково напояване и засаждане на десертни лозя в имот № 000100 в землището на с. Езеро, общ. Нова Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/2017 г. за инвестиционно предложение: Изграждане къщи за гости с ел. провод в имот № 72165.411.705 по кадастрална карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица