Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година

Публикувано на 02.03.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-04-ОС/ 2017 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на 19,861 дка трайни насаждения от череши в имоти с №№ 024014, 024015, 024016 и.024018 в землището на с.Тополчане, общ.Сливен”
РЕШЕНИЕ № СЗ-05-ОС/ 2017 г. инвестиционно предложение (ИП) за ’’Отглеждане на трайни насаждения от сливи в имот № 036010, праскови в имот № 000845 и увеличаване с 4 дка сливи в имот № 000658 в землището на с. Скобелево, общ. Павел Баня и закупуване на трактор”

Публикувано на 03.02.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-02-ОС/ 2017 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения, изграждане на лека ограда тип мрежа, противопожарни полоси и противоградушкова конструкция с мрежа на насажденията в землището на с.Злати войвода, общ.Сливен, обл.Сливен”
РЕШЕНИЕ № СЗ-03-ОС/ 2017 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на насаждения от арония на площ от 55,844дка в имоти с №№ 025441, 031157, 019378, 025395, 018071, 026095, 016140 в землището на гр. Тополовград, общ. Тополовград”

Публикувано на 20.01.2017г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-01-ОС/ 2017 г. инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на орехова градина в имот с № 000135 в землището на с.Горно Сахране, общ.Павел баня”.