ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на предприятие за преработка на винено грозде с капацитет до 75 т готова продукция, покупка на технологично оборудване и екипировка- монтиране и експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води” в УПИ I 444, IX 443, кв. 44 с. Иречеково, общ. Стралджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ в имот с № 069011, в местността „Хумата“ в землището на с. Добрич, общ. Елхово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Разработване на находище за строителни материали - варовици „Памуклука“ в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 200 бр. овце в имот № 67338.732.90 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Монтиране и експлоатация на подземен стационарен резервоар за съхранение на втечнен пропан-бутан” в ПИ № 002938 землището на с. Главан, общ. Гълъбово.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на МВЕЦ „Загоре” в ПИ № 68850.162.1 землището на гр. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на водосъхранително съоръжение тип , Лагуна”, сграда за съхранение на селскостопанска техника и инвентар, помпена станция, трафопост, водоплътна изгребна яма и санитарно битова сграда и складови помещения” в поземлен имот № 020005 землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на разширение за съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки, включваща изграждане на ново хале за 10 000 птици в имот № 001006 в землището на с. Еленино, общ. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на птицекланица с капацитет 600 бр. пилета/час или около 10 тона месо” в поземлен имот с идентификатор 68850.209.896, местност „Джелата”, гр. Стара Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Разширение на ветропарк „Бяла“ - изграждане на 41 бр. ветрогенератори с обща мощност до 102,5 Mw, - подстанция и отвеждащ електропровод 100 kV в землищата на селата Бяла, Гавраилово, Малко Чочовени, Голямо Чочовени и Селиминово, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане МВЕЦ „Беленска“ на р. Беленска в землищата на селата Боров дол и Жълт бряг, общ. Сливен.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане птицеферма за отглеждане на 3000 бр. кокошки-носачки в УПИ III-11, IV-11, кв. 10 в с. Роза, общ. Тунджа
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на нови 8 бр. складове към съществуващи 61 и на 2 водоема за противопожарни нужди в складова база „Бузово кале“ в имот № 000499 в землището на с. Средногорово и имот № 000017 в землището на с. Бузовград, общ. Казанлък.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на цех за преработка на мляко с капацитет 500 л/ден и месопреработващ цех в имот № 061014 в землището на с. Сборище, общ. Твърдица.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане два броя складове за съхранение на взривни вещества - разширение към съществуваща складова база „Кара Кос” в имот с идентификатор 49494.667.103 землището на гр. Мъглиж.
  Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на рибарник за отглеждане на риба в имот № 031060 в землището на с. Блатец,.общ. Сливен.
  Уведомление за инвестиционно предложение за: Разширение на предприятие за производство на цилиндри и хидравлични компоненти за хидроцилиндри на „Палфингер Продукциостехник България“ ЕООД, включващо: изграждане на газово стопанство с площадкови мрежи, ново БКТII и кабел 20 kV в имот № 72240.38.581 по кадастралната карта на с, Тенево, общ. Тунджа.
  Уведомление за инвестиционно предложение за:  Изграждане вили за гости в имоти 182.53, 182.54 и 182.55 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък
 • Уведомление за инвестиционно предложение за:  Изграждане на автомивка и сондажен кладенец в имот № 51809.503.3196 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 броя животни в имот № 062019 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане предприятие за производство на плодови и зеленчукови сокове с ограда и ведомствен път” в имот с № 147189 в землището на гр. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на обор за отглеждане на биволи в имот № 062018 в землището на с. Димитриево, общ. Чирпан.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Почистване на речното корито на река Тунджа от наносни отложения, дървесна и храстова растителност” в участък от км 57+457 до км 58+546, землището на с. Розово, общ. Казанлък
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Промяна на горскостопански план на Община „Тунджа - Ямбол“, намиращ се територията на ТП на ДГС „Тунджа“ в частта противопожарно устройство включваща изграждане на нов водоизточник (микроязовир) в имот № 000522 по КВС на с. Голям Манастир и ремонт на и чакълиране на съществуващи камионни и тракторни пътища“ в землищата на с. Голям Манастир, Коневец и Меден кладенец, общ Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Въвеждане в експлоатация на котел на твърдо гориво; система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част и дробилка за дървен материал в имот № 51809.501.1735 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на цех за производство на студено пресовано масло от черупкови и костилкови култури“ в имот № 10776.15.40 по кадастралната карта на с. Веселиново, общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на водовземно" съоръжение” в имот с № 000353 по КВС на с. Калчево, общ. Тунджа.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на Месодобивно предприятие в УПИ II, кв. 88 по плана на с Александрово, общ. Павел баня.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Почистване на речното корито на река Тунджа от наносни отложения, дървесна и храстова растителност” в участък от км 58+546 до км 59+170, землището на с. Розово, общ. Казанлък.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на предприятие за преработка на зеленчуци и плътна и ажурна ограда в УПИ VIII, кв. 398 по плана на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови.
 • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в имот № 77476.507.17 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.