ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година

Публикувано на 25.06.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 51 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:„Доставка, монтаж и експлоатация на оборудване за екстракция на растителни и етерични масла, посредством суперкритичен CO2” в УПИ I-3618,кв. 88, по плана на гр. Чирпан.

Публикувано на 22.06.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 44 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец в УПИ VII, кв. 61 по плана на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 48 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на водоем за отглеждане на риба в имот № 031060 в землището на с. Блатец, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 50 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Промяна на горскостопански план на общ. Тунджа – Ямбол, намиращ се на територията на ТП на ДГС Тунджа в частта противопожарно устройство, включваща изграждане на нов водоизточник и ремонт и чакълиране на съществуващи пътища‟ в землищата на селата Голям манастир, Коневец и Меден кладенец, общ. Тунджа.

Публикувано на 15.06.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 46 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на нови два /2 /склада към девет/9/ съществуващи в складова база „Кара кос” в поземлен имот с идентификатор 49494.667.103 в землището на гр. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 47 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане цех за производство на студено пресовано масло от черупкови и костилкови култури” в имот № 10776.15.40 по кадастралната карта на с. Веселиново, общ. Тунджа.

Публикувано на 11.06.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 42 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на вили за гости в поземлени  имоти №  182.51,  182.52, 182.53, 182.54, и 182.55 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 43 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на птицеферма за отглеждане на  3000 бр. кокошки носачки в УПИ III-11 и VII-11, кв. 10 в с. Роза, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за водоснабдяване на съществуващо предприятие за преработка на маслодайни култури” в имот № 000353 по КВС на с. Калчево, общ. Тунджа.

Публикувано на 1.06.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 41 – ПР/ 2018 г. „Въвеждане в експлоатация на котел на твърдо гориво, система за отопление на съществуващ цех за производство на мебели, търговска и административна част както и дробилка за дървен материал“ в имот № 51809.501.1735 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.

Публикувано на 25.05.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 37 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Почистване коритото на р. Тунджа от наносни отложения , дървесна и храстова растителност в участък от км 57+457 до км 58+546, землището на с. Розово, общ. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 38 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в имот № 77476.507.17 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 39 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на спортен комплекс” в УПИ I-30028,30031,30040 масив 30, с. Бояджик, общ. Тунджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 40 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на нови 8 склада към 61 съществуващи и 2 водоема за противопожарни нужди с вместимост 250 м3 в складова база „Бузово кале” в имот № 000017 в землището на с. Бузовград и имот № 000499 в землището с. Средногорово, общ. Казанлък.

Публикувано на 18.05.2018

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 32 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Разширение на производството на фитохимични продукти – нов завод за производство на фитохимични и синтетични продукти в УПИ  I – 8478, кв. 471 в гр. Казанлък
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 35 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на млечни продукти и преработка на свежо мляко до 2 тона/дневно“ в имот № 001029 в землището на с. Лозенец, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 36 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на цех за преработка на ядки в УПИ V-585, кв. 105 по плана на с. Опан, общ. Опан.