ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година

Публикувано на 12.10.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 76 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на Обект К 77 за производство на изделия със специално предназначение“ в поземлен имот с идентификатор  № 49494.46.485 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.

Публикувано на 21.09.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 72 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение –  тръбен кладенец ЕТК 3 за водоснабдяванена обект „Завод 4 гр. Мъглиж” в имот с идентификатор 49494.773.123 гр. Мъглиж;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 73 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на един нов тръбен кладенец за добив на подземни води, необходими за охлаждане на изпитвателни стендове и поливане на зелени площи и други декоративни растения в проектирания „Учебно-изследователски и производствен център“ (УИПЦ) в имот № 35167.504.7621 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 74 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на микроязовир за отглеждане на риба в  поземлен имот № 72824.29.140 в землището на с. Тополяне,  общ. Раднево;
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 75 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, ТИР паркинг и мотел” в поземлен имот № 53624.34.11 по кадастралната карта на с. Опълченец, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 10.09.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 71 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане и водовземане от система от три тръбни кладенци (ТК) за промишлено водоснабдяване на ПСОВ - Ямбол в ПИ с идентификатор 87374.35.981 по КК на гр. Ямбол.

Публикувано на 24.08.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 70 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:„Разширение на производствените капацитети и изграждане на две нови производствени халета” в имот № 72240.38.610, Индустриална зона по кадастралната карта на с. Тенево, общ. Тунджа.

Публикувано на 17.08.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 67 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Компостиране на растителна биомаса и утайки по аеробна технология“ в имоти с идентификатори 87374.515.91.8 и 87374.515.91.9 по кадастралната карта на гр. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 69 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Разработване на находище на строителни материали – варовици „Памуклука” в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора.

Публикувано на 10.08.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 64 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали и като съставки в строителни материали и изделия“  в имот № 35420.12.31 по кадастралната карта на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 65 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на модулен павилион за преработка и търговия на едро с мляко и млечни продукти“ в имот № 72165.506.1612 по кадастралната карта на гр. Твърдица, общ. Твърдица.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 66 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 68 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение:Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води с цел водоснабдяване на складова база на „Агрополихим" АД, разположена в ПИ с идентификатор 77476.507.30 по КК на с. Хрищени, община Стара Загора.

Публикувано на 03.08.2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 63 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец за водоснабдяване(измиване на външни и вътрешни площадки за поливане на зелени площи) на предприятие за имитиращи продукти” в имот с идентификатор 67338.601.245 гр. Сливен.