ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2019 година

Публикувано на 12.07.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 42 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за рециклиране/оползотворяване на отпадък - технологичен брак“ в имот № 37507.200.147 по кадастралната карта на е. Ковачево, общ. Раднево
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 43 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот№ 68850.517.516 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 44 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на склад за семена, торове и препарати за растителна защита“ в имот № 83199.27.604 по кадастралната карта на гр. Шипка, общ. Казанлък

Публикувано на 05.07.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 39 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец е цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи”, в поземлен имот с идентификатор 04738.92.28, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 40 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на шест броя тръбни кладенци, изграждане на нови поливни водопроводи и включването им към поливната |система на гр. Сливен“ в гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 41 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез новоизграден тръбен кладенец с цел водоснабдяване на пункт за дестилация за производство на ракия (охлаждане)”, в поземлен имот с идентификатор 87374.548.71, землището на гр. Ямбол.

Публикувано на 17.06.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 38 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Работилница за производство на бира - промяна предназначението на гараж и пристройка” в УПИ XIV-474, кв, 80 по плана на c. Горно Сахране, общ. Павел баня.

Публикувано на 31.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 35 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозе и 8 бр. сондажи за напояване“ в имоти с № № 067003, 067004, 067005, 067006, 067007, 070012, 070013, 070014, 070015 и 070016 в землището на с. Малко Тръново, имот № 000456 в землището на с. Свобода, УПИ I и III2, кв. 36 по плана на с. Свобода, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 37 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща ферма за патици и изграждане на тръбен кладенец” в УПИI, кв, 93 (стопански двор), с. Гранит, общ. Братя Даскалови.

Публикувано на 23.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 34 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води за водоснабдяване на производствената площадка на „Текстилен комбинат” на „СИНТЕРАМА БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. Нова Загора в ПИ с идентификатор 51809.505.4910 по КК на гр. Нова Загора.

Публикувано на 17.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 30 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци” в имот № 53134.220.48 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 33 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение “Изграждане на заведение за хранене и вилни сгради”, в поземлен имот с идентификатор № 02734.58.10, в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.
 

Публикувано на 10.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 31 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин за хранителни стоки, снек бар, собствен водоизточник и паркинг” в имот с идентификатор 36909.19.5 в с. Кирилово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 32 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди в ПИ с идентификатор 35420.12.31 по КК на с, Калитиново, общ. Стара Загора.