ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2019 година

Публикувано на 17.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 30 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци” в имот № 53134.220.48 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 33 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение “Изграждане на заведение за хранене и вилни сгради”, в поземлен имот с идентификатор № 02734.58.10, в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.
 

Публикувано на 10.05.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 31 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин за хранителни стоки, снек бар, собствен водоизточник и паркинг” в имот с идентификатор 36909.19.5 в с. Кирилово, общ. Елхово.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 32 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди в ПИ с идентификатор 35420.12.31 по КК на с, Калитиново, общ. Стара Загора.

Публикувано на 19.04.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 28 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за промишлени цели“ в имот № 55021.149.435 по кадастралната карта на гр, Павел баня, общ. Павел баня.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 29 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Хотел, външен басейн и локална пречиствателна станция за отпадъчни води”, разположени в ПИ с идентификатор 47528.83.74 по КК на с. Медвен, общ. Котел.

Публикувано на 12.04.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 27 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Предприятие за млекопреработка (мандра) с покривна фотоволтаична централа“ в имот № 10776.10.15 по кадастралната карта на с. Веселиново, общ, Тунджа.

Публикувано на 28.03.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 24 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Създаване на нови винени лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване” в поземлени имоти с № № 062009 и 062010 в землището на с. Голямо Чочовени и 000161, 000154 и 000234 в землището на с. Скобелево, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 25 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Създаване на нови винени лозови масиви, включително изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративни съоръжения - системи за капково напояване” в поземлен имот № 032006 в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 26 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси; изграждане на хидромелиоративно съоръжение - система за капково напояване” в имот № 000203 в землището на с. Скобелево, общ, Сливен.

Публикувано на 15.03.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 23 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение  „Изграждане на тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води за други цели - охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работа на розоварна“ в имот № 40292.116.14 по кадастралната карта на гр. Крън, общ. Казанлък.

Публикувано на 08.03.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 20 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости и търговски комплекс с обекти за спорт и атракции” в ПИ с идентификатор 35167.1.66 по КК и КР гр. Казанлък.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 21 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Преустройство и подмяна на две стари пещи с нова индукционна пещ в леярен цех за производство на отливки от чугун и стомана“ в УПИ 1-67, кв.6 по плана на гр, Чирпан, общ. Чирпан.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 22 – ПР/ 2019 г.  за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на смесени битови отпадъци и подобни на тях отпадъци в т.ч. подготовката им с други видове неопасни отпадъци, с последващо оползотворяване с производство на алтернативна енергия“ в имот № 27214.30.17 по кадастралната карта на с. Еленино, общ. Стара Загора.