ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2019 година

Публикувано на 13.09.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 55 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на в имот № 38008.22.52 в землището на с. Коларово, общ. Раднево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 56 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на ракиен казан и водовземно съоръжение” в УПИ № V, кв. № 6 по ПУП на с. Роза, общ, Тунджа, обл. Ямбол.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 57 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци“ в имот № 69660.105.618 по кадастралната карта на гр, Стралджа, общ. Стралджа.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали/ ОЧЦМ/, отпадъци от опаковки /OO/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електричество и електронно оборудване / ИУЕЕО/ и компонентни от тях, съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори/ НУБА/, отработени масла /ОМ/, излезли от употреба гуми /ИУТ/“ в имот № 87374.27.902 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

Публикувано на 30.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 53 – ПР/2019 за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземни съоръжения - тръбни кладенци в имот № 32740.21.611 по кадастралната карта на с. Генерал Инзово, имот № 56873.141.21 по кадастралната карта на с. Победа и имот № 40484.42.11 по кадастралната карта с. Кукорево, общ. Тунджа и имоти с № № 30898.214.011 и 30898.214.051 по кадастралната карта на с. Зимница, общ. Стралджа.

Публикувано на 23.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 51 – ПР/2019 за инвестиционно предложение „Фабрика за производство на пиво” в УПИ Х-159, кв. 59 по плана на гр. Николаево.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 52 – ПР/2019 за инвестиционно предложение „Изграждане на модулно съоръжение „Blitz 500“ за преработка на сурово овче мляко” в имот № 000058 в землището на с. Николаево, общ. Сливен.

Публикувано на 16.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 48 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на вилна сграда и удължаване на въздушен извод № 1” в имот № 67338.303.129 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 50 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за синтез на оловен азид в обект К 14” в имот № 49494.46.485 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.

Публикувано на 12.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 49 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в поземлен имот с идентификатор 69794. 57. 1“ в с. Стрелец, общ. Стара Загора

Публикувано на 06.08.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 47 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Индустриален парк „Вършен“ в имоти с № № 67338.1.1, 67338.89.5, 67338.89,9, 67338.233.1 и части от 67338.88.1, 67338.180.3, 67338.180.1 и 67338.180.4 в землището на гр. Сливен.

Публикувано на 26.07.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 45 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Водоснабдяване от подземни води за напояване на зелени площи, декоративни храсти и дървета в ЦГЧ на гр. Ямбол”, в ПИ с идентификатори 87374.538.125 и 87374.538,126 по КК на гр. Ямбол.