ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2019 година

Публикувано на 12.11.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 69 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработвателно предприятие” в имот № 67338.601.243 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.

Публикувано на 08.11.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 70 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Инсталация за съвместно изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно- тръбен котел) с инвентарен № 301597 монтиран На производствена площадка на „Топлофикация— Сливен” ЕАД гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 71 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Инсталация за съвместно изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно - тръбен котел) с инвентарен № 301598 монтиран на производствена площадка на „Топлофикация - Сливен” ЕАД гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 72 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Инсталация за съвместно изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно - тръбен котел) с инвентарен № 301596 монтиран на производствена площадка на „Топлофикация Сливен”  ЕАД гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен.

Публикувано на 01.11.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 67 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране на неопасни отпадъци заедно със съоръжение за прозводство на бетонови изделия“ в имот № 68850.526.1066 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 68 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи-футболно игрище и прилежащи терени”, в поземлен имот е идентификатор 55021.501.571 в землището на гр. Павел баня.

Публикувано на 18.10.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 66 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение Изграждане на оранжерия, обслужващи помещения и поливна система, захранвана от водоизточник за водовземане от подземни води - тръбен кладенец” в ПИ с идентификатор 27499.221.5 в землището на с. Енина, общ. Казанлък.

Публикувано на 11.10.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 63 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Функциониране на яз. „Розов кладенец”, като обект за аквакултура и изграждане в него на нов обект за интензивна аквакултура - садкова инсталация за отглеждане на елитен зарибителен материал за програмирано зарибяване на язовира с растителноядни и други видове риба за екстензивно отглеждане с екологична и стопанска цел“ в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище, общ. Гълъбово.

Публикувано на 04.10.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 64 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци за водоснабдяване на ферми за патици” в поземлени имоти с идентификатори 80793.19.11 и 80793.19.42, с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.
Р Е Ш Е Н И Е ЕО № СЗ – 3 – ЕО/ 2019 г.  за инвестиционно предложение “Подробен устройствен план - План за застрояване на имоти е идентификатори 67338.828.25, 67338.828.26, 67338.828.10, 67338.828.27 и 67338.828.7 по кадастралната карта на град Сливен, квартал Репица.

Публикувано на 30.09.2019г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 62 – ПР/2019 г. за инвестиционно предложение „Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в пласментно-снабдителна (ПСБ) Стара Загора, а именно увеличаване количествата на съхранявано дизелово гориво с 50 000 m3, чрез използване на капацитета на съществуващ резервоар Т-301 от 50 000 m3, служещ за съхраняване на автомобилни бензини“ в имоти с № № 68850.177.547; 68850.177.548; 68850.179.567 и 68850.177.550 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.