Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2019 година

Публикувано на 22.05.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на трайни насаждения - градини от вишни, орехи и шам - фъстък в землището на с. Ябланово, общ. Котел, обл. Сливен”.

Публикувано на 17.05.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на местонахождението на лозя на общо 8,6648 ха в землището на с. Изворово, общ, Чирпан”.

Публикувано на 10.05.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-8-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изкореняване на лозови насаждения от имоти с номера 27245.54.56; 27245.54.65; 27245.54.66 и създаване на нови лозови насаждения в имоти с номера 27245.22.19; 27245.21.11; 27245.25.5; 27245.25.6; 27245.25.7; 27245.25.8; 27245.25.9; 27245.25.13 и 27245.53.25 в землището на село Еленово, община Нова Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-7-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за “Създаване на 510,000 дка трайни насаждения от праскови и закупуване на земеделска техника в землището на с. Воден, общ. Болярово”.
 

Публикувано на 15.02.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-6-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в имот с идентификатор 47980.10.306 в местността „Маточниците” в землището на с.Мечкарево, общ.Сливен.

Публикувано на 08.02.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-5-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда в имот № 301.247 в местността „Западно от селото” в землището на с. Лясково, общ.  Стара Загора”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-4-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за„Създаване на трайни насаждения от орехи в имот с № 016145 в землището на с. Градско, общ. Сливен”.

Публикувано на 01.02.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-3-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на 285 дка трайни насаждения от лавандула в имоти с №№ 000163 и 000165 в землището на с.Ситово, общ.Болярово, обл.Ямбол”, попадащо в границите на защитени зони „Дервентски възвишения” с код BG0002026 по чл.6, ал.1, т.З и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и „Дервентски възвишения - 1” с код BG0000218 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, за което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

Публикувано на 18.01.2019г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ОС/ 2019 г.  за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на 100 дка трайни насаждения от лавандула в имоти с идентификатори 46615.4.3, 46615.6.30, 46615.6.12 и 46615.3.1 по КККР на с.Малко Кирилово, общ.Елхово, обл.Ямбол и закупуване на земеделска техника - трактор и прикачен инвентар”, попадащо в защитени зони “Дервентски възвишения” е код BG0002026 по чл.6, ал.1, т.З и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Дервентски възвишения - 1” с код BG0000218 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.