ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2019 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

 • КОС-01-9/03.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство и подмяна на две стари пещи с нова индукционна пещ, в леярен цех – за производство на отливки от чугун и стомана” на територията на „Бъдещност“ АД, гр. Чирпан, общ. Чирпан.
 • КОС-01-224/15.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Конверсия, преструктуриране и изграждане на система за капково напояване на лозов масив” в имот № 090004 в землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
 • КОС-01-323/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на автоматизирана система за напояване, подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на новите и същестувващите лозя с обща площ 175,818 дка“ в землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
 • КОС-01-398/23.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване на лозе и изграждане на 8 бр. тръбни кладенци” в имоти с № № 067003, 067004, 067005, 067006, 067007, 070012, 070013, 070014 и 070016 в землището на с. Малко Тръново, имот № 000456 в землището на с. Свобода, УПИ I, II, III и VI, кв. 36 по плана на с. Свобода, общ. Чирпан.
 • КОС-01-356/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване” в имот № 000203 в землището на с. Скобелево, общ. Сливен.
 • КОС-01-355/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване” в землищата на с. Скобелево и с. Голямо Чочовени, общ. Сливен.
 • КОС-01-354/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица.
 • КОС-01-295/18.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове” в имот № 057001, с. Стрелец, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-659/07.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ракиен казан и водовземно съоръжение-тръбен кладенец“, УПИ № V, кв. № 6 по ПУП на  с. Роза, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
 • КОС-01-355/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви, изграждане на подпорна конструкция, противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хирдромелиоративни съоръжения– системи за капково напояване” в землището на с. Голямо Чочовени, общ. Сливен.
 • КОС-01-354/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви, изграждане на подпорна конструкция, противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хирдромелиоративни съоръжения– системи за капково напояване” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица.
 • КОС-01-5994/03.12.2018 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди” в имот 35420.12.31, в землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-705/11.02.2010 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на съществуваща ферма за отглеждане на патици изграждане на тръбен кладенец” в УПИ I, кв. 93 в с. Гранит, общ. Братя Даскалови.
 • КОС-01-135/17.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на съществуваща стопанска постройка в сграда за отглеждане на патици” в поземлени имоти № 48372.3.377 и 48372.3.381 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
 • КОС-01-802/14.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на хотелски комплекс” в поземлен имот № 47528.83.74 в землището на с. Медвен, общ. Котел.
 • КОС-01-339/20.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци и временно съхранение на рециклирани отпадъци от сепарираща инсталация” в имот № 53134.220.48 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово.
 • КОС-01-929/21.02.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на съществуващи трайни насаждения - праскови и круши”, финансирано по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства ” от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., в поземлени имоти с идентификатори 060038, 063001, 060035 и 047047 в землището на с. Малко Чочовени, общ. Сливен. 
 • КОС-01-1024/27.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Заведение за хранене и вилни сгради“, в поземлен имот с идентификатор № 02734.58.10, по КК на с. Баня, Община Нова Загора, Област Сливен.
 • КОС-01-1160/07.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на два броя тръбни кладенци за водоснабдяване на ферми за патици в с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.
 • КОС-01-1101/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП „Водовземане от подземни води чрез новоизграден тръбен кладенец, с цел водоснабдяване на пункт за дестилация за производство на ракия (охлаждане)”, в поземлен имот с идентификатор 87374. 548.71., землището на гр. Ямбол.
 • КОС-01-4629(3)/13.03.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за рециклиране/оползотворяване на отпадък – технологичен брак” в имот № 37507.200.147 по кадастралната карта на с. Ковачево, общ. Раднево.
 • КОС-01-842/18.02.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на рибарник” в имот № 38683.59.382 по кадастралната карта на с. Кортен, общ. Нова Загора.