ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2019 година

Съобщения по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

 • КОС-01-9/03.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство и подмяна на две стари пещи с нова индукционна пещ, в леярен цех – за производство на отливки от чугун и стомана” на територията на „Бъдещност“ АД, гр. Чирпан, общ. Чирпан.
 • КОС-01-224/15.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Конверсия, преструктуриране и изграждане на система за капково напояване на лозов масив” в имот № 090004 в землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
 • КОС-01-323/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на автоматизирана система за напояване, подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на новите и същестувващите лозя с обща площ 175,818 дка“ в землището на с. Недялско, общ. Стралджа.
 • КОС-01-398/23.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване на лозе и изграждане на 8 бр. тръбни кладенци” в имоти с № № 067003, 067004, 067005, 067006, 067007, 070012, 070013, 070014 и 070016 в землището на с. Малко Тръново, имот № 000456 в землището на с. Свобода, УПИ I, II, III и VI, кв. 36 по плана на с. Свобода, общ. Чирпан.
 • КОС-01-356/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване” в имот № 000203 в землището на с. Скобелево, общ. Сливен.
 • КОС-01-355/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване” в землищата на с. Скобелево и с. Голямо Чочовени, общ. Сливен.
 • КОС-01-354/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви; изграждане на подпорна конструкция; изграждане на противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и изграждане на система за капково напояване” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица.
 • КОС-01-295/18.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове” в имот № 057001, с. Стрелец, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-659/07.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ракиен казан и водовземно съоръжение-тръбен кладенец“, УПИ № V, кв. № 6 по ПУП на  с. Роза, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
 • КОС-01-355/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви, изграждане на подпорна конструкция, противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хирдромелиоративни съоръжения– системи за капково напояване” в землището на с. Голямо Чочовени, общ. Сливен.
 • КОС-01-354/21.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на нови винени лозови масиви, изграждане на подпорна конструкция, противо-ерозионна агротехника с колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, изграждане на тераси и хирдромелиоративни съоръжения– системи за капково напояване” в землището на с. Жълт бряг, общ. Твърдица.
 • КОС-01-5994/03.12.2018 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди” в имот 35420.12.31, в землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-705/11.02.2010 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на съществуваща ферма за отглеждане на патици изграждане на тръбен кладенец” в УПИ I, кв. 93 в с. Гранит, общ. Братя Даскалови.
 • КОС-01-135/17.01.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на съществуваща стопанска постройка в сграда за отглеждане на патици” в поземлени имоти № 48372.3.377 и 48372.3.381 в землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови.
 • КОС-01-802/14.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на хотелски комплекс” в поземлен имот № 47528.83.74 в землището на с. Медвен, общ. Котел.
 • КОС-01-339/20.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци и временно съхранение на рециклирани отпадъци от сепарираща инсталация” в имот № 53134.220.48 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово.
 • КОС-01-929/21.02.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Отглеждане на съществуващи трайни насаждения - праскови и круши”, финансирано по Мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства ” от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., в поземлени имоти с идентификатори 060038, 063001, 060035 и 047047 в землището на с. Малко Чочовени, общ. Сливен. 
 • КОС-01-1024/27.02.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Заведение за хранене и вилни сгради“, в поземлен имот с идентификатор № 02734.58.10, по КК на с. Баня, Община Нова Загора, Област Сливен.
 • КОС-01-1160/07.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на два броя тръбни кладенци за водоснабдяване на ферми за патици в с. Черна гора, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.
 • КОС-01-1101/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП „Водовземане от подземни води чрез новоизграден тръбен кладенец, с цел водоснабдяване на пункт за дестилация за производство на ракия (охлаждане)”, в поземлен имот с идентификатор 87374. 548.71., землището на гр. Ямбол.
 • КОС-01-4629(3)/13.03.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за рециклиране/оползотворяване на отпадък – технологичен брак” в имот № 37507.200.147 по кадастралната карта на с. Ковачево, общ. Раднево.
 • КОС-01-842/18.02.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на рибарник” в имот № 38683.59.382 по кадастралната карта на с. Кортен, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1355/20.03.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот № 68850.517.516 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-1628/03.04.2019 г. за инвестиционно предложение „Изготвяне на ПУП за обособяване на самостоятелен индустриален парк „Бършен“ в имоти с № № 67338.1.1, 67338.89.5, 67338.89.9, 67338.233.1 и части от 67338.88.1, 67338.180.3, 67338.180.1 и 67338.180.4 в землището на гр. Сливен.
 • КОС-01-1591/02.04.2019 г. за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща ремонтна база в цех за производство на органичен тор” в имот с идентификатор № 16691.27.49 в с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови.
 • КОС-01-1640/04.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  тръбен кладенец с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи”, в поземлен имот с идентификатор 04738.92.28, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-1659/05.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на два броя тръбни кладенци с цел водоснабдяване (поливане) на тревни площи-футболно игрище и прилежащи терени”, в поземлен имот с идентификатор 55021.501.571, землището на гр. Павел баня, общ. Павел баня.
 • КОС-01-1107/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в пласментно-снабдителна (ПСБ) Стара Загора, а именно увеличаване количествата на съхранявано дизелово гориво с 50 000 m3, чрез използване на капацитета на съществуващ резервоар Т-301 от 50 000 m3, служещ за съхраняване на автомобилни бензини“ в имоти с № № 68850.177.547; 68850.177.548; 68850.179.567 и 68850.177.550 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-1785/12.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на модулно съоръжение за преработка на сурово овче мляко“ в имот № 000058 в землището на с. Николаево, общ. Сливен.
 • КОС-01-1824/15.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за синтез на оловен азид в обект К14“ в имот № 49494.46.485 по кадастралната карта на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.
 • КОС-01-1119/05.03.2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на поливна система за капково напояване” в ПИ № 38008.22.52 в землището на с. Коларово, общ. Раднево. 
 • КОС-01-901/25.02.2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на шест броя тръбни кладенци, проектиране и изграждане на нови поливни водопроводи и включването им към поливната система на гр. Сливен” в гр. Сливен.
 • КОС-01-1885/18.04.2019 г. за инвестиционно предложение „Площадка за съхраняване и предварително третиране на ОЧЦМ, отпадъци от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, отработени масла, излезли от употреба гуми” в  имот № 87374.27.902 по КК на  гр. Ямбол. 
 • КОС-01-2061/03.05.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Производство на бетонови смеси и изделия, в добавка с неопасни отпадъци, в контекста на тяхното рециклиране и оползотворяване при технологичното им влагане за производство на краен продукт“ в имот № 35167.504.7025 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.
 • КОС-01-1970/24.04.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Външно ел. захранване на вилна сграда и удължаване на въздушен извод № 1“ в имот № 67338.303.129 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • КОС-01-2152/10.05.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за воден дегаминг на олио и производство на лецитин“ в имот № 87374.514.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол.
 • КОС-01-3042/28.06.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан”, в поземлен имот с идентификатор 53576.108.120 в землището на с. Опан, общ. Опан.
 • КОС-01-3415/17.07.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Производство на корпусна и мека мебел; въвеждане в експлоатация на климатични инсталации (чилърен тип); отоплителна система от три генератора за горещ въздух, на твърдо гориво, включващи енергийно оползотворяване на получените изрезки, талаш, стърготини и парчета от производството на мека мебел (чист дървен материал)“ в имот № 87374.511.485 по кадастралната карта на гр. Ямбол.
 • КОС-01-2413/23.05.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 87374.39.349.1, землище на гр. Ямбол.
 • КОС-01-2411/23.05.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан-бутан, всеки с обем 200 куб.м., измервателни системи, помпено-компресорна станция, автомобилна товаро-разтоварна естакада и ЖП везна” в имот № 68850.523.87.35 по кадастралната карта на г. Стара Загора.
 • КОС-01-3124/03.07.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за изкупуване и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ в имот № 39030.503.3 по кадастралната карта на гр. Котел, общ. Котел.
 • КОС-01-3833/03.07.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за оползотворяване на излезли употреба автомобилни гуми (ИУАГ) със съоръжение за рафиниране на твърда въглеродна фракция и колона за каталитичен крекинг“ в имот № 81414.501.711 по кадастралната карта на гр. Чирпан, общ. Чирпан.
 • КОС-01-5069/17.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на собствен водоизточник с изграждане на поливна система за обект „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III-8710, кв. 4515 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-3741/02.08.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за смилане, транспортиране и изгаряне на алтернативни горива – шисти, слама, оризова люспа, слънчогледова люспа и др. в енергийните котли ЕК 1 – 98 мвт и ЕК 2 – 48 мвт на „Топлофикация – Сливен” ЕАД.
 • КОС-01-3504/19.08.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за преработка на плодове” в имот с идентификатор 72165.502.2409 в землището на гр. Твърдица.
 • КОС-01-4191/19.08.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски комплекс със супермаркет и магазини за промишлени стоки” в имот с идентификатор 27382.500.30 в гр. Елхово.
 • КОС-01-4381/04.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на въздушна кабелна линия за външно ел. захранване” за поземлен имот с идентификатор 44851.308.150 по плана на новообразувани имоти в местност „Гробищата”, село Лясково, Община Стара Загора, Област Стара Загора.
 • КОС-01-4399/05.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на цех за производство на кашкавал” в УПИ 36, кв.79, село Кортен, Община Нова Загора, Област Сливен.
 • КОС-01-4481/09.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на с. Казанка”, в поземлен имот с идентификатор 35153.2.8, землище на с. Казанка, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-4509/12.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на млекопреработвателно предприятие“ в имот № 67338.601.243 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • КОС-01-4324/02.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на съществуващ склад за гуми и изграждане на линия за производство на възстановени гуми чрез топъл регенерат” в имот с идентификатор 68850.517.501.13 в гр. Стара Загора.
 • КОС-01-4613/18.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Формиране на термобарични и димни смеси в Обект 114Б“ и „Изграждане на технологична линия за снаредяване с термобарична смес на челни части за изстрели и производство на ръчни термобарични гранати в Обект 171, на територията на Завод 3“ в имот № 35167.119.3 по кадастралната карта на гр. Казанлък, общ. Казанлък.
 • КОС-01-4621/18.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на метан-газстанция, автосервиз и обществени тоалетни, покривна фотоволтаична централа за собствени нужди” в имот с идентификатор 27111.45.19 в с. Езеро, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-4603/18.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 67337.97.6, землище на гр. Сливен.
 • КОС-01-4938/10.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво представляващо (дърва за горене в добавък с генерираните при производството на мебели чисти дървесни стърготини и дървесни изрезки от тяхното разкрояване), система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част“ в имот № 68850.522.411 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-4664/24.09.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, с цел  поливане на зелени тревни площи (други цели)” в поземлен имот с идентификатор 87374.516.81, землище на гр. Ямбол.
 • КОС-01-4951/11.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на газоснабдителна станция с пълначно на бутилки за пропан-бутан и подземен резервоар за пропан-бутан с обем 50 m3 ” в поземлен имот с идентификатор 14275.610.459, землище на с. Гавраилово, общ. Сливен.
 • КОС-01-5069/17.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на собствен водоизточник с цел изграждане на поливна система за обект: „Нова визия и благоустрояване на територията на руски пазар“ в УПИ III-870, кв. 4515 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-4758/01.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Създаване на насаждения с череши и сливи в землището на гр. Сливен, изпълнение на един тръбен кладенец за напояването им, изграждане на площадка и монтиране на мобилни съоръжения, кабелно захранване, подпорна конструкция за защита от градушки, телена ограда и закупуване на трактори, прикачен инвентар, машини против слана, машини против градушка, мобилен хидрокулер, мобилни хладилници, хладилен камион, автономни платформи, амбалаж, машини за сортиране, пакетиране, претегляне, етикетиране на продукцията“ в имоти с № № 67338.8.51, 67338.8.52 и 67338.8.54 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
 • КОС-01-4903/09.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП):  „Изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (захранване на санитарни възли, хигиенизиране на работни площадки, поливка на зелени площи и поддържане на противопожарен резерв)” в поземлен имот с идентификатор 68850.48.26, гр. Стара Загора.
 • КОС-01-5069/17.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на собствен водоизточник с изграждане на поливна система за обект „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ в УПИ III-8710, кв. 4515 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
 • КОС-01-5180/24.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски център „Ретейл Парк - Ямбол“ в УПИ I, кв. 24 по плана на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • КОС-01-5123/21.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП):  : „Водовземане от подземни води чрез четири нови водовземни съоръжения- тръбни кладенци” в поземлени имоти с идентификатори 87374.560.8, 87374.560.2, 87374.560.14 и 87374.560.12,  гр. Ямбол.
 • КОС-01-5368/05.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда на предприятие за замразени зеленчуци“ в имот № 51809.501.5659 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-5366/05.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци“ в имот № 51809.501.8062 по кадастралната карта на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора.
 • КОС-01-1618(2)/09.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Разширяване на дейността на съществуваща площадка с добавяне на нови кодове отпадъци за извършване на дейности по временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци“ в имот № 87374.515.20.65 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.
 • КОС-01-5367/05.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда на фуражно предприятие ” в поземлен имот с идентификатор 501028 в землището на  с. Калояново, община Сливен.
 • КОС-01-5369/05.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на   калорифери в съществуващо предприятие за  сушене на зеленчуци”  в поземлени имоти с идентификатори 87374.560.8, 87374.560.2, 87374.560.14 и 87374.560.12 в землището на   с. Симеоново, община Тунджа, област Ямбол.
 • КОС-01-5183/24.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване на  Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25,  гр. Шипка.
 • КОС-01-5253/29.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Добавяне на нови кодове, количества и дейности с отпадъци на площадка № 2 от действащ регистрационен документ за дейност с отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 35167.504.7025,  гр. Казанлък.
 • КОС-01-5276/30.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка (пункт) за изкупуване на битови и промишлени пластмаси” в поземлен имот с идентификатор 49494.93.608  гр. Мъглиж.
 • КОС-01-5604/18.11.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „ Изграждане на Атракционен парк на розата и розовото масло” в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25,  гр. Шипка.
 • КОС-01-5000/15.10.2019 г. за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Спа хотел, външен басейн и паркинг” в поземлен имот с идентификатор 55021.76.4, землище на  гр. Павел баня.