ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година

Публикувано на 04.06.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 6 - ЕО/2020 г. за инвестиционно предложение “Подробен устройствен план - План за застрояване на имот с идентификатор 65499.67.890 по кадастралната карта на с. Сборище, общ. Твърдица  за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност до 3 МW.“
РЕШЕНИЕ № СЗ - 39 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на технологична линия и цех за производство на противоградни ракети” в поземлени имоти с идентификатори 68850.14.679.32 (сграда 23) и 68850.14.679.48 (сграда 48), гр. Стара Загора.

Публикувано на 29.05.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 40 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Преустройство на съществуваща сграда в цех за млекодреработка” в УПИ IV-5, кв. 1 по плана на с. Бяла, общ. Сливен.

Публикувано на 22.05.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 37 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане и преустройство на съществуващи сгради за производство и съхранение на пиротехнически състави, пиротехнически изделия, боеприпаси и други изделия със специално предназначение” в поземлен имот с идентификатор 49494.667.912, гр. Мъглиж.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 38 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на сондажен кладенец” в ПИ № 68850.502.530 в гр. Стара Загора.

Публикувано на 15.05.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 35 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на площадка за временно съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса и складово помещение” в поземлен имот с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 36 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на млекопреработвателно предприятие и цех за производство на тестени изделия” в имот с идентификатор 67338.601.241, гр. Сливен.
 

Публикувано на 08.05.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 31 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на площадка за временно съхраняване и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса и складово помещение” в поземлен имот с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 32 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на работилница за преработка на мляко и производство на бяло саламурено сирене и кашкавал” в имот с идентификатор 27387.77.3, гр. Елхово.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 33 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на тръбен кладенец с цел поливане на тревни площи и поддържане на противопожарен резерв”, в поземлен имот с идентификатор 68850.509.7153, гр. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 34 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на производствено предприятие за натурални и био сертифицирани продукти - брашно и био слънчогледово олио, силозно стопанство и опаковъчни цехове към отделните производства“ в имот № 87374.29.11 в гр. Ямбол.

Публикувано на 30.04.2020г.

РЕШЕНИЕ № СЗ - 20 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в имот № 77476.178.21 по кадастралната карта на с. Хрищени, общ. Стара Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 21 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за производство на кашкавал” в УПИ № 40, кв. 79 в с. Кортен, общ. Нова Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 22 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение, в производствена сграда на фуражно предприятие”, в поземлен имот с идентификатор 501028 с, Калояново, община Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 23 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 250 броя крави” в имот с идентификатор 38683.170.996, с. Кортен, общ. Нова Загора.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 25 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на работилница за производство на бутиков сладолед” в УПИ I-324, кв.57 по плана на с. Православ, общ. Братя Даскалови.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 27 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Площадка за съхранение и преработване на пластмасови отпадъци“ в имоти с идентификатори 67338.177.79, 67338.177.77 и 67338.177.78 в гр. Сливен.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 28 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: Разширение и модернизация на кравеферма” в имот № 48101.144.1 по кадастралната карта на с. Миладиновци, общ. Тунджа.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 29 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Разширение на птицеферма, чрез изграждане на нова сграда за 18 375 броя кокошки - носачки, ограда, увеличаване капацитета на съществуващото торохранилшце и закупуване на технологично оборудване“ в имот № 05308.46.4 по кадастралната карта на с. Болярско, общ. Тунджа.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 30 - ПР/2020 г. за инвестиционно предложение:„Изграждане на система за капково напояване на съществуващо лозово стопанство с площ 52,0416 ХА“ в имоти с № № 27111.48.211; 27111.48.212; 27111.48.247; 27111.48.215; 27111.48.213 и 27111.48.270 по кадастралната карта на с. Езеро, общ. Нова Загора.
 

Публикувано на 24.04.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 19 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: ..Изграждане на овцевъден комплекс и съпътстващи сгради и съоръжения за 850 броя овце майки” в поземлен имот № 30171.98.776, с. Загорци, общ. Нова Загора.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 24 – ПР/2020 г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на етерично-маслени култури)“ в УПИ 1-890, кв. 6 по плана на с. Габарево, общ, Павел баня.
РЕШЕНИЕ № СЗ - 5 - ЕО/2020 г. за инвестиционно предложение Подробен устройствен план - ПУП-ПЗ за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала,, с прогнозна инсталирана мощност 26 в имоти е № № 011067, 011068, 012082, 012083, 013086, 013088, 014083, 014084, 014085, 013087 и 014086 с обща площ 332,22 дка в землището на с. Селиминово, общ. Сливен.