ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2020 година

Публикувано на 30.06.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 2626-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: „Водовземане от р. Блягорница с цел компенсиране в периоди на маловодни месеци на капацитета на МВЕЦ „Сборище.

Публикувано на 15.06.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 1361-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 58236.45.200, с. Преславен, общ. Стара Загора.

Публикувано на 11.02.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по оценка на съвместимостта  № КОС – 01 – 318-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: “Изграждане на фотоволтаичен парк в имот № 000312 в землището на с. Ситово, общ. Болярово.

Публикувано на 21.01.2020г.

Р Е Ш Е Н И Е за прекратяване на процедура по глава шеста от ЗООС № КОС – 01 – 5882-ПРК/ 2020 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане на общинска площадка за временно съхранение на строителни отпадъци“ в имот № 87374.19Д11 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол.