Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година

Публикувано на 15.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-25-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Създаване на трайни насаждения от лавандула в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, обл. Стара Загора и закупуване на навигационна система” по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 г.

Публикувано на 01.10.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-23-ОС/2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на предназначението на земеделски в горски територии на поземлени имоти - държавна собственост, представляващи гора по смисъла на Закона за горите (ЗГ), но отразени върху кадастралните карти като земеделски територии”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/2021 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна начина на трайно ползване на имоти с идентификатори .04337.44.86 (стар № 044086) и 04337.44.87 (стар № 044087) от „пасище” на „нива” и на имоти с идентификатори 04337.30.53 (стар № 030053), 04337.30.37 (стар № 030037) и 04337.38.12 (стар № 038012) от „ливада” на „нива” в землището на с. Блатец, общ. Сливен” е внесено уведомление с вх,№ КОС-01-4770/14.09.2021г. в РИОСВ - Стара Загора от Иван Иванов, Председател на ЗК ПУ „Житен клас”, с. Блатец, общ. Сливен, ул. „Българка”.

Публикувано на 23.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП)  „Създаване на лавандулови насаждения в поземлени имоти с идентификатори: 87641.120.1, 87641 120.2, 87641.120.3, 87641.120.4, 87641.120.5, 87641.120.7, 87641.120.8, 8764.120.14, 87641.120.16, 87641.120.19, 87641.120.21, 87641.120.22, 87641.120.26, 87641.120.28, 87641.120.29, 87641.121.8, 87641.121.11, 87641.121.15, 87641.121.18, 87641.121.22, 87641.121.23, 87641.121.24, 7641.121.25, 87641.121.26, 87641.121.29, 87641.121.32, 87641.121.33, 87641.121.34, 87641.121.36, 87641.121.38, 87641.121.39, 87641.121.40, 87641.121.41, 87641.121.42, 87641.121.43, 87641.125.9, 87641.125.10, 87641.125.14, 87641.125.17, 87641.125.19, 87641.125.20, 87641.125.21, 87641.126.14, 87641.126.16, 87641.126.17, 87641.129.7, 87641.129.8, 87641.129.9, 87641.129.11, 87641.130.20, 87641.130.21, 87641.132.4, 87641.132.9, 87641.132.10, 87641.133.2, 87641.133.15, 87641.133.16, 87641.133.17 по КККР на с. Ясеново, общ. Казанлък".

Публикувано на 17.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-20-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на предназначението на територията от „Земеделска” в „Горска” на имот с идентификатор 46646.25.42 по КК и КР на с. Малко село, общ. Котел”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-21-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на предназначението на територията от „Земеделска5’ в „Горска” на имоти с идентификатори 39030.19.3 и 39030.19.39 по КК и КР на гр, Котел, общ. Котел”.

Публикувано на 26.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-19-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначение на общински земеделски територии с характеристики на гора, с цел устройването им като горски територии”, засягащо защитени зони BG0000628 „Чирпански възвишения” и BG0000442 „Река Мартинка” по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.

Публикувано на 09.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на транспортна база за собствен автомобилен парк в имот с идентификатор 10776.11.33 в местност „Кабата” в землището на с. Веселиново, общ. Тунджа, обл. Ямбол.

Публикувано на 25.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) “Промяна от „земеделска” към „горска” територия на имот с идентификатор 63149.212.168 в землището на с. Лозен, общ. Стара Загора”, попадащо в границите на защитена зона ,Чирпански възвишения”.