АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО

ВАЖНО!!! Задължения на операторите на инсталации, извършващи дейности с употребата на разтворители, съгласно Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда.

08.03.2021 г.
В срок до 31 март на текущата година, информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната календарна година.
повече»

Ученици от клуб „Да си построим наука“ към Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ посетиха РИОСВ–Стара Загора.

05.03.2021 г.
Днес, ученици от 9-ти клас на ППМГ „Гео Милев“ - Стара Загора, с ръководител г-жа Тонка Иванова бяха гости на РИОСВ-Стара Загора.
повече»

Обществени обсъждания на проекти на 2 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл. 12 от ЗБР.

01.03.2021 г.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.
повече»

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ

01.03.2021 г.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.
повече»

Обществени обсъждания на проекти на 4 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР.

11.02.2021 г.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.
повече»

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: В изпълнение на Заповед № РД-117 от 05.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

09.02.2021 г.
С цел запознаване на външните потребители с функционалностите и начина на работа с НИСО, в срок 31.03.2021 системата ще работи в режим на опитна експлоатация с възможност за подаване на реални данни. В този срок се допуска подаване на заявления, документи за утвърждаване на работни листа и водене и предоставяне на отчетност на хартиен носител.
повече»

ЗАПОЧВА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗАКРИТОТО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЧИРПАН

30.12.2020 г.
Директорът на РИОСВ-Стара Загора Злати Христов днес участва в първа копка на изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан“. 
повече»

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на 1 брой защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

04.12.2020 г.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими. повече»