НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


=====================


Актуални конкурси

Актуални конкурси

П Р О Т О К О Л 
за определяне  на резултатите от  теста за длъжността: Старши експерт в направление: „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ - Стара Загора.
На теста,  проведен на 30.09.2020 г. в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2 от 10:00 ч. се явиха общо 2 (двама)  кандидати, от допуснати общо 2 (двама) :

1. Ваня Камбурова 
2. Димитър Недев 

Въз основа на резултатите от теста комисията допуска  до интервю следният кандидат: 

1. Ваня Камбурова – 95 т.

Не се допуска до интервю следният кандидат:

1. Димитър Недев – 60 т.

Посоченият по- горе кандидат следва да се яви на 30.09.2020 г. от 14:30 часа в сградата на РИОСВ Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.


Председател на конкурсната комисия: ................/п/...................

                                                                 /Диана Вълканова/

===========================================================================================
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт в направление направление„Управление на отпадъците и опазване на почвите”, в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
 
На основание чл.21, ал.1 от НПКПМДСл. и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:
1. Ваня Камбурова
2. Димитър Недев

Посочените кандидати трябва да се явят на  30.09.2020 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.36, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност  на държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
1. Албена Бекярова
Основание за недопускане до конкурса: Липса са изискуемия за длъжността професионален опит.
2. Николай Илиев
Основание за недопускане до конкурса: Липса са изискуемия за длъжността професионален опит.

Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон за управление на отпадъците;
3.Закон административните нарушения и наказания; 
4. Закон за държавния служител.

Продължителност за решаване на теста – 40 минути. 
Всеки верен отговор носи 5 точки. 
Максимален брой точки – 100  
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на 75 точки. 
На 30.09.2020 г. в 13.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.

Председател:
Диана Вълканова- Началник отдел КОС, дирекция КПД /п/
Дата: 18.09.2020 г.

=================================================================================
Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-128/28.08.2020 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
ЗА ДЛЪЖНОСТ "Старши експерт"

В Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите", Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора,  щатни бройки: 1 при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: 
- образование: бакалавър;
- професионален опит – 1 година в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика;
- минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изсикванията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 
3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: 
- Кандидатите със специалност екология или технически науки са с предимство;
- Кандидати, притежаващи шофьорска книжка кат. В са с предимство;
- Документ, доказващ владеене на английски език, при наличие на такъв;
- Документ, доказващ умения за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
- Документ за допълнителна квалификация, ако има такава.
4. Начин за провеждане на конкурса:
- писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати в областта на екологичното законодателство и провеждане на интервю.
5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- Автобиография
- Копие от диплома, удостоверяваща завършеното образование
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен.
- Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж
- Tрудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
- Заявление за участие в конкурс, Приложение 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)
- Декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса; 
6. Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 11.09.2020 г. на адрес: гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 2, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
Документите могат да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват: 
- на таблото във фоайето на сградата на РИОСВ - Стара Загора и на интернет страницата: www.stz.riew.e-gov.bg;
8. Описание на длъжността: 
- Осъществява дигитална комуникация чрез използване на функции и инструменти в съответствие с приложимите правила. Познава и прилага правилата за информационна сигурност съобразно длъжността си. 
- Събира, систематизира и анализира информация свързана с контрол върху регионалните системи за управление на отпадъците, състоящи се от регионални депа и/или други съоръжения за третиране на отпадъци в териториалния обхват на РИОСВ и опазването на почвите; 
- Контролира изпълнението на условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
- Съгласува и/или утвърждава планове за експлоатация и работни проекти за закриване и рекултивация на действащите общински депа за битови отпадъци; 
- Осъществява мониторинг и контрол по закриване на общински депа и води кореспонденция с общини за изпълнение на изискванията на ЗУО; 
- Извършва контрол по условията на разрешенията за извършване на дейностите по третиране на отпадъци и на площадките на които се извършват дейности с отпадъци;
- Контролира опазването на почвите по отношение на замърсяването с вредни вещества, включително и радиоактивни вещества; вкисляването, засоляването, повърхностното преовлажняване и ерозиране; оползотворяването на хумуса от площи, определени за строителство; 
- Осъществява контрол по рекултивацията на нарушени терени и на почви, замърсени с вредни вещества; 
- Контролира състоянието на почвите, намиращи се под влияние на складове с пестициди; 
- Извършва проверки, наблюдения и изготвя анализи за опазване и екологосъобразно използване на земните недра по отношение на състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат при извършване на дейностите по предоставени разрешения за търсене и проучване и концесии за добив; 
- Контролира лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 
- Контролира отчетността и предоставянето на информация за дейностите по отпадъците от лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци; 
- Извършва проверки, съставя предупредителни и констативни протоколи, дава предписания със срокове и отговорници, контролира тяхното изпълнение, изисква и има право да получава справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство; 
- Съставя актове при констатиране на административни нарушения и подготвя необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки. 
- Осъществява периодично дежурства в работни, почивни и празнични дни по график одобрен от Директора. 
- Участва в съдебни дела по административно-наказателни производства. 
- Произнася се по законосъобразните искания на физически и юридически лица, свързани с издаване на становища или разглеждане на жалби, в рамките на своята компетентност; 
- Участва в експертни съвети по устройство на териториите, както и в комисии, назначени от други органи, в т.ч. комисии за рекултивация на нарушени терени и за промяна предназначението на земеделските земи;
- Изпълнява законните нареждания на по-горестоящите органи и служители. 
- Спазва вътрешните правила, приети в министерството и регионалната инспекция. 
- Познава и ползва всички нормативни документи, свързани с екологичното законодателство и административното обслужване. 
- Създава и системно поддържа картотека на контролираните обекти;
9. Размер на основната заплата, определена за длъжността 
- 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението. 

 адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
 042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
• краен срок за подаване на документи: 
11.09.2020 г. 17:30 ч.