НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Актуални конкурси

Старши експерт в направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”


Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №. РД-08-161/13.08.2019 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

ЗА  ДЛЪЖНОСТ "Старши експерт"
в Направление „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори”, отдел „Контрол на околната среда”, дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора, щатни бройки: 1 при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на конкурсната длъжност:
- образование – бакалавър;
- професионален опит – минимум 1 година в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика; 
- специалност, по която е придобито образованието – технически науки, химия, екология;
2.Допълнителни изисквания за длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика
- к
омпютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски език;
3. Начин на провеждане на конкурса: писмен тест за установяване познанията на допуснатите кандидати в областта на екологичното законодателство и провеждане на интервю.
4. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени в нормативен акт:
- кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
5. Необходими документи за участие в конкурсната процедура са:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС; 
- декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса;
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен;
- копия от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг; 
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава; 
- документ, доказващ владеене на английски език - писмен и говорим; 
- документ, доказващ допълнителна квалификация , при наличие на такава;
- умения за компютърна грамотност;

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват:
- На таблото във фоайето на сградата на РИОСВ-Стара Загора и на интернет страницата.
На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител  нареждам обявлението за конкурса да се публикува в специализиран сайт или портал за търсене на работа, на интернет страницата на РИОСВ-Стара Загора и в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията.

6. Описание на длъжността: 
1. Събира, систематизира и анализира информация свързана с качеството на атмосферния въздух;
2. Контролира емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферата от неподвижни източници, нормирани съгласно действащото законодателство, както и съгласно подписаните и ратифицирани от Република България международни конвенции и в съответствие с ефективността на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове;
3. Контролира вноса, износа пускането на пазара или използването на вещества, които нарушават озоновия слой, флуорирани парникови газове, както и на продукти и съоръжения, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества;
4. Осъществява превантивен контрол за опазване качеството на атмосферния въздух, чрез: участие в комисиите за държавно приемане на обекти съгласно чл. 16 ЗЧАВ; ежегодна актуализация на списъците на обектите, формиращи атмосферни емисии, подлежащи на задължителен емисионен контрол; ежегодна актуализация на списъците на хладилни и климатични системи и топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече вещества, които нарушават озоновия слой, или флуорирани парникови газове;
5. Анализира данни в съответствие с нормативните изисквания на Закона за чистотата на атмосферния въздух от общинските програми за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми за вредни вещества, както и в общинските оперативни планове за действие; 
6. Проверява годишни доклади по околна среда на инсталации с комплексни разрешителни;
7. Размер на основната заплата, определена за длъжността - 605лв.

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 28.08.2019 г. на адрес: гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 2, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.


адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
 042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
• краен срок за подаване на документи: 
28.08.2019 г. 17:00 ч.

Публикувано на 15.08.2019 г.