Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

CPL

ВАЖНА информация относно регламент CPL за производители и/или вносители на химични вещества!
 
Регламент CLP е новото законодателство на ЕС, приложимо и за България, относно класификацията, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. Той установява в законодателството на ЕС критериите за класификация и правилата за етикетиране и опаковане на опасни вещества и смеси на Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали на ООН (UN GHS).
Регламент CLP въвежда задължения за производителите, вносителите и потребителите надолу по веригата да класифицират, етикетират и опаковат веществата, смесите и определени изделия (експлозиви), които пускат на пазара и да нотифицират класификацията и етикетирането на веществата в Европейската Агенция по химикали, Хелзинки (ECHA).
Задължените по този регламент лица трябва да уведомят (нотифицират) Европейската Агенция по химикали за класификацията и етикетирането на техните вещества, до един месец от пускането им на пазара, освен в случаите, когато класификацията и етикетирането съгласно CLP са посочени с регистрационното досие при съвместното подаване на данни за регистрация на вещества по REACH. Нотифицирането трябва да се извърши до един месец след пускане на веществото на пазара, когато това става на или след 1 декември 2010 г. Първият краен срок за нотифициране е 3 януари 2011 г.

Нотификацията се извършва по електронен път в интернет портала на Агенцията - REACH-IT http://echa.europa.eu, в реално време или с предварително създадено досие за нотификация в IUCLID 5.2. Този инструмент може да бъде свален безплатно от http://iuclid.echa.europa.eu

Нотификацията е безплатна и задължителна!

Уведомяваме Ви, че за неспазване изискванията на Регламента носите наказателна отговорност съгласно разпоредбите на чл. 35 от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси (ДВ бр.114/2003г., посл. изм. и доп. ДВ бр.63/2010г.).

Подробна и актуална информация относно изискванията на Регламент (EO) 1272/2008 (CLP) можете да получите от Националното информационно бюро по химикали към Mинистерството на околната среда и водите на електронна поща: chemhelpdesk@moew.government.bg и от ръководствата и информацията, публикувани на сайта на МОСВ - http://www.chemicals.moew.government.bg и http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=673

Нотификация към Списъка за класифициране и етикетиране

Всеки производител или вносител, който пуска на пазара вещества, трябва да подаде нотификация към Европейската Агенция по химикали с цел включване на тази информация към Списъка за класифициране и етикетиране. Веществата трябва да се нотифицират в срок от един месец след пускането им на пазара.
Нотифицирането на вещества, предлагани на пазара към 1 декември 2010 г., трябва да се извърши до 3 януари 2011 г.

За кои вещества се подава нотификация?

Изискването за нотификация включва:
- всички вещества, които подлежат на регистрация по REACH
- всички вещества, класифицирани като опасни и които са пуснати на пазара в самостоятелен вид или в смес над пределните граници на концентрация, които водят до класифициране на сместа като опасна.

Всяка нотификация трябва да включва:

· име и данни за контакт на нотификатора;
· идентичност на веществото, включително име и други идентификатори, информация относно молекулярната и структурната формула, състав, естество и количество добавки;
· класифициране на веществото в съответствие с критериите за CLP;
· причина да не се класифицира, ако веществото е класифицирано спрямо някои, но не всички класове на опасност или подразделения, което показва дали това се дължи на:
- липса на данни,
- данни, недостатъчни за формулиране на заключение, или
- данни, които са достатъчни за некласифициране;
· специфични пределни концентрации или M-коефициенти по целесъобразност, включително обосновка за тяхното определяне; и
· елементи на етикета, включително пиктограми за опасност, сигнални думи, предупреждения за опасност и допълнителни предупреждения за опасност.

Документи за изтегляне:

Често задавани въпроси за CPL
Често задавани въпроси за CPL (продължение)
Уводно ръководство относно CPL