НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Достъп до обществена информация виж всички »

Достъп до обществена информация - описание на процедурата

Достъпът до информация за околната среда се урежда в гл. ІІ на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). От друга страна, за процедурата за достъп до обществена информация ЗООС препраща към процедурата, уредена в гл. ІІІ от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Международно-правният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция).

Информация за околната среда
Чл. 19 от ЗООС описва подробно какво представлява информацията за околната среда.
Информацията за околната среда е:
1) налична първична информация - това е информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни. Тя не е придружена с анализи, прогнози и обяснения.
2) налична предварително обработена информация - това е информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация.
3) нарочно обработена информация - информация, събирана или обработвана и анализиране по искане на заинтересуваното лице.

Разпространение на информация за околната среда
Информация за околната среда може да бъде получена:
- от интернет страницата на Министерство на околната среда и водите, от Изпълнителната агенция по околна среда, както и от интернет страниците на териториалните структури на МОСВ - Регионалните инспекции по околната среда и водите, Дирекции на Националните паркове, Басейнови дирекции.
- чрез организираните национални кампании;
- от националните обществени радио- и телевизионни оператори са задължени да разпространяват информация за опазването и управлението на околната среда, да осигуряват защита на правото на информация за състоянието на околната среда, както и да популяризират знанията и научно-техническите постижения в областта на опазване на околната среда при излъчване на образователните си програми.
- чрез подаване на заявление за достъп до обществена информация.

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до обществена информация
Процедурата за предоставяне на достъп до информация за околната среда е уредена в гл.ІІІ на ЗДОИ.
За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление, което трябва да съдържа:
- трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
- описание на исканата информация;
- предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията, устна справка, копия на хартиен и копия на технически носител.
- адреса за кореспонденция на заявителя.

Ред за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до обществена информация
Всички заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат от служител във фронт-офиса на РИОСВ Стара Загора, на адрес: 6000 гр. Стара Загора, ул. "Стара планина" №2, ет. 2, приемно време: 09:00-17:30 часа, тел: 042/ 692 239 или на е-mail: office@stz.riew.e-gov.bg
За повече информация: Димка Петкова, гл. експерт „Административни, финансови и правни дейности” - тел. 042/692213.
След постъпване, заявленията за достъп до обществена информация се завеждат във входящия дневник на РИОСВ-Стара Загора.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи.
За предоставянето или отказът от предоставяне на достъп до исканата информация се изготвя решение, с което се уведомява заявителя.
Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ. Таксата се заплаща на касата на РИОСВ-Стара Загора на адрес: 6000 гр. Стара Загора, ул. "Стара планина” № 2; през ПОС терминално устройство или на посочената банкова сметка:

IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;
BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора.

Заплащане на информацията
Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на ЗДОИ. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето. Във връзка с чл. 30 от ЗООС, компетентните органи предоставят помежду си налична първична и предварително обработена информация за околната среда, както и на общински администрации и учащи се.
Заплащането при предоставяне на нарочно обработена информация се договаря за всеки конкретен случай - чл. 29 от ЗООС.

Такси по чл. 20 ЗДОИ и Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г:

1. дискета - 1бр. – 0,50 лв.
2. CD - 1 бр. – 0,50 лв.
3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.
4. разпечатване - 1 страница (А4) - 0,12лв.
5. ксерокопие - 1 страница (А4) - 0,09 лв.
6. факс - 1 страница (А4) - 0,60 лв.
7. видеокасета - 1 брой – 3, 25 лв.
8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.
9. писмена справка – 1 страница (А4) - 1,59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС. Заповедта е в сила от 01.01.2012г.

Вътрешни правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара загора

Информация по чл. 15, ал.1, т. 16 - информация, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета
През 2017 г. в РИОСВ - Стара Загора не е заявявана и съответно не е предоставяна една и съща информация повече от три пъти.

През 2018 г. информация, предоставена повече от три пъти - инвестиционни намерения - Река СъзлийкаЦентрален Балкан и Централен Балкан-буферРека Марица и Марица-Първомай

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на РИОСВ - Стара Загора  през 2019 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на РИОСВ - Стара Загора  през 2018 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на РИОСВ - Стара Загора  през 2017 г.

Регистър на постъпилите заявления за достъп до обществена информация
От връзката по-долу може да изтеглите списъка с постъпилите заявления за достъп до обществена информация в РИОСВ-Стара Загора през съответната година.
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през първото полугодие на 2013 г. 187 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през второто полугодие на 2013 г. 83 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през първото полугодие на 2014 г. 209 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през второто полугодие на 2014 г. 219 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през първото полугодие на 2015 г. 150 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през второто полугодие на 2015 г. 217 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през първото полугодие на 2016 г. 93 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през второто полугодие на 2016 г. 121 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през първото полугодие на 2017 г. 119 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през второто полугодие на 2017 г. 130 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през първото полугодие на 2018 г. 242 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през второто полугодие на 2018 г. 149 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през първото полугодие на 2019 г. 179 Kb (pdf) свали
Постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация през второто полугодие на 2019 г. 162 Kb (pdf) свали