НОВИНИ

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

НОВИНИ виж всички »

Експерти извършиха проверка по сигнал за измряла риба в р. Тунджа

15.05.2020 г.
Съвместен екип от експерти от РИОСВ - Стара Загора, Регионална лаборатория - Стара Загора, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) извършиха проверка по сигнал за мъртва риба в р. Тунджа в землищата на селата Самуилово и Крушаре. При проверката на 13.05.2020 г. е констатирано наличие на мъртви екземпляри риба (от видовете червеноперка, речен кефал, черна мряна, морунаж и др.) с различни размери в района на село Самуилово, продължаващи по течението на реката до село Крушаре, общ Сливен. По преценка на служители на ИАРА район Сливен част от рибите са умрели около 24 часа преди извършване на проверката. При проверката са взети 2 проби повърхнстни води от р. Асеновска и р. Тунджа по възлагане на  БД ИБР за оценка на имисионното състояние на водоприемника. Извършени са полеви анализи по показатели активна реакция рН, разтворен кислород и температура.
В рамките на същия ден е извършена и контролна проверка на най-близкия точков източник – Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - Сливен, експлоатирана от „ВиК Сливен“ ООД. Съгласно получена в РИОСВ - Стара Загора и БД ИБР информация, предхождаща извършената проверка, в съответствие с изискванията на Закона за водите дружеството е докладвало за възникнала авария в сграда „Решетки“ в периода между 8 часа на 11.05.2020 г. и 16 часа на 12.05.2020 г., поради която постъпващото количество на вход ГПСОВ е отбито в р. Асеновска чрез последния преливник. Съгласно постъпило писмо от 12.05.2020 г. на „ВиК Сливен“ ООД аварията е отстранена в 15.30 часа на 12.05.2020 г. При извършената проверка от РИОСВ - Стара Загора са взети съставни проби от изход ГПСОВ – Сливен преди заустване в р. Асеновска, като към момента на проверката станцията пречиства цялото постъпващо количество вода постъпващо на вход. Извършено е и пломбиране на аварийния байпасен савак на вход ГПСОВ. Резултатите от взетите проби се очаква да излязат до 14 дни.