ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

Формуляри виж всички »

Формуляри за изтегляне

От връзките по-долу, можете да изтеглите образци на документите, които се подават в РИОСВ, по процедурите по ОВОС и ЕО (екологична оценка).
Уведомление за инвестиционно предложение 60 Kb (doc) свали
Искане за преценяване неоходимостта от ОВОС 41 Kb (doc) свали
Искане за издаване на решение по ОВОС 47 Kb (doc) свали
Искане за издаване на преценка на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) 96 Kb (doc) свали
Искане за издаване на Становище по екологична оценка (ЕО) 47 Kb (doc) свали
Уведомление за изготвяне на план/програма 39 Kb (doc) свали