АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

03.07.2019 г.
Във връзка с подаване на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. е необходимо да се представи документ от РИОСВ, удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона  за защитените територии, и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното (т.25 от Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване) .  
За издаване на необходимия документ следва да се подадат в РИОСВ – Стара Загора : 
1. Заявление за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. ( изтегли формуляр
2. Актуална скица на имота, по преценка на уведомителя /копие/  
3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект от ОДБХ /копие/ - ако е приложимо, по преценка на уведомителя