НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Минали конкурси виж всички »

Минали конкурси

П Р О Т О К О Л 
за определяне  на резултатите от  теста за длъжността: Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
            На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността  Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
 
1. Станимир Караабов - 85 т.
2. Ивелина Динева - 80 т.
3. Димитър Димитров – 95 т.
 
 
           Въз основа на резултатите от теста:
 
Допускат се до интервю следните кандидати:
 
1. Станимир Караабов
2. Ивелина Динева
3. Димитър Димитров
 
Посочените по-горе кандидати  следва да се явят  на 05.06.2019 г. от  10:30 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю. 
 
Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
 
                                                                 /Христина Петрова/

              ================================================================================
СПИСЪК
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в направление   „Специализирани регистри”, в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.

На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Станимир Митков Караабов
2. Ивелина Данчева Динева
3. Димитър  Бориславов  Димитров

Посочените кандидати трябва да се явят на  04.06.2019 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1.  Николета Веселинова Добрева

        Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон за администрацията;
3. Закон за държавния служител;
4. Специализирана литература в областта на компютърните системи и технологии.

Продължителност за решаване на теста – 40 минути. 
Всеки верен отговор носи 5 точки. 
Максимален брой точки – 100  
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки. 
На 04.06.2019 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста. 

Председател на конкурсната комисия………../п/………..
/Хр. Петрова/
Дата: 21.05.2019 г.
================================================================================

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора на основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №. РД-08-85/07.05.2019 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора
ОБЯВЯВА КОНКУРС:

ЗА  ДЛЪЖНОСТ "Младши експерт"
в Направление "Специализирани регистри", с месторабота в гр. Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора, щатни бройки: 1 при следните условия:
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност: 
- образование:  Проф. бакалавър;
- професионален опит – 0 години;
- минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:
- кандидатът трябва да отговаря на изсикванията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 
3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: 
- Документ, доказващ владеене на английски език- писмен и говорим;
4. Начин за провеждане на конкурса:
- писмен тетст за установяване познанията на допуснатите кандидати в областта на компютърните технологии и Закона за администрацията и провеждане на интервю;
5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 кьм чл. 17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКДС/; 
- декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
- декларация за съгласие за обработка на личните данни във връзка с участието в конкурса; 
- копия от документи за придобитата образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
- документ, доказващ владеене на английски език- писмен и говорим;
- документ, доказващ умения за компютърна грамотност;
- документ за допълнителна квалификация, при наличие на такава. 
6. Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.00 часа на 20.05.2019 г. на адрес: гр. Стара Загора, ул. Стара планина № 2, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват:
 
- на таблото във фоайето на сградата на РИОСВ - Стара Загора и на интернет страницата: www.stz.riew.e-gov.bg;
8. Описание на длъжността: 
1.Отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника.
2.Инсталира, конфигурира и поддържа работни станции c операционна система Windows в мрежова среда Windows Server и офис пакет Microsoft Office.
3.Администрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп. Извършва техническа поддръжка на наличния хардуер и прави предложения за периодично технологично обновяване.
4.Отговаря за съхраняването на натрупаната информация, като периодично я архивира на електронен носител.  5.Извършва периодична актуализация на операционните системи или приложен софтуер и на наличните бази данни
6.Грижи се за сигурността на мрежата и защитата й срещу вируси и достъп на неоторизирани лица. ​
9. Размер на основната заплата, определена за длъжността -  590 лв.

адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
• телефон: 
 042/ 692233
• административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
• лице за контакт: 
Ивилина Станева
• краен срок за подаване на документи: 
20.05.2019 г. 17:00

==============================================================================
П Р О Т О К О Л
за определяне  на резултатите от теста за длъжността: Старши експерт в направление “Управление на отапдъците и опазване на почвите”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността старши експерт в направление “Управление на отапдъците и опазване на почвите”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
1. Зорница Филипова Караколева- 75 т.
2. Райна Иванова Пондева- 75 т.
3. Десислава Ивелинова Иванова - 60 т.

Въз основа на резултатите от теста:
Допускат се до интервю следните кандидати: 
1. Зорница Филипова Караколева- 75 т.
2. Райна Иванова Пондева- 75 т.

Посочените по-горе кандидати следва да се явят на 23.11.2018 г. от  11:30 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.
Не се допускат до интервю следните кандидати:
1. Десислава Ивелинова Иванова - 60 т.
Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
    /Христина Петрова/

        ================================================================================
СПИСЪК
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт в направление направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Зорница Филипова Караколева
2. Десислава Ивелинова Иванова
3. Райна Иванова Пондева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на  22.11.2018 г. от 13:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.  Цветелина Мирославова Венкова
2. Светла Жекова Господинова
3. Павлина Стоянова Буюклиева                                                                                          
 
            Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда – Общи положения;
2. Закон за управление на отпадъците;
3.Закон административните нарушения и наказания;
4. Закон за държавния служител.
 
Продължителност за решаване на теста – 40 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки.
На 22.11.2018 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.


Христина Петрова- Директор дирекция КПД / п /
Дата:13.11.2018 г.
==============================================================================
- Описание и изисквания:
длъжност, звено, административна структура: 
Старши експерт
Специализирана администрация направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, отдел „Контрол на околната среда”, дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 

1.Събира, систематизира и анализира информация свързана с контрол върху регионалните системи за управление на отпадъците, състоящи се от регионални депа и/или други съоръжения за третиране на отпадъци в териториалния обхват на РИОСВ;
2.Контролира изпълнението на условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
3.Осъществява мониторинг и контрол по закриване на общински депа и води кореспонденция с общини за изпълнение на изискванията на ЗУО;
4.Обработва преписки по подадени заявления за издаване, изменение и/или допълнение на разрешения за извършване на дейностите по третиране на отпадъци по Раздел I, Глава V и регистрационни документи по Раздел II, Глава V от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, когато дейностите се извършват на територията на РИОСВ - Стара Загора;
5.Изготвя експертни анализи и становища до компетентния орган по процедурите за издаване, изменение и/или допълнение на разрешения и регистрационни документи по ЗУО;
6.Води кореспонденция с общини за изпълнение на изискванията на ЗУО и със заинтересованите лица – заявители на административните услуги по издаване, изменение и/или допълнение на разрешения за извършване на дейностите по третиране на отпадъци по Раздел I, Глава V и на регистрационни документи по Раздел II, Глава V от Закона за управление на отпадъците;
7.Изготвя решения за издаване, откази за издаване, изменение и/или допълнение на регистрационни документи и разрешения и мотивирани решения за прекратяване на регистрацията, в установените от закона случаи;
8.Контролира лицата, чиято дейност е свързана с образуване, събиране, транспортиране и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО и извършващи дейности по събиране и транспортиране и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци;
9.Участва и съдейства при създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда в рамките на правомощията си;
10.Проверява условията по издадени комплексни разрешителни и предписания.
11.Проверява годишни доклади по околна среда на инсталации с комплексни разрешителни;
12.Администрира документооборота като ежедневно отразява входящата и изходящата кореспонденция на РИОСВ в деловодната програма, с оглед спазване на законоустановените срокове;
13.Извършва проверки, съставя предупредителни и констативни протоколи, дава предписания със срокове и отговорници, контролира тяхното изпълнение, изисква и има право да получава справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;
14.Съставя актове при констатиране на административни нарушения и подготвя необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки.

изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър 

минимален ранг: V младши 

специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): 
технически науки, химия, екология;

допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски език;

начин за провеждане на конкурса (всички изброени): 
Тест
Интервю

документи за кандидатстване:

1.Заявление за участие в конкурс приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
2.Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.Копие от документи, удостоверяващи придобитата професионално-квалификационна степен.
5. Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).

адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
телефон: 
042/ 692233
административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
лице за контакт: 
Ивилина Станева

краен срок за подаване на документи: 

07.11.2018 г. 17:00

========================================================================
П Р О Т О К О Л
за определяне  на резултатите от теста за длъжността: Старши експерт в направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността старши експерт в направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”, отдел "Контрол на околната среда", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
1. Десислава Ивелинова Иванова- 85 т.
2. Зорница Филипова Караколева- 80 т.
3. Райна Иванова Пондева- 75 т.
 Въз основа на резултатите от теста:
Допускат се до интервю следните кандидати: 
1. Десислава Ивелинова Иванова- 85 т.
2. Зорница Филипова Караколева- 80 т.
3. Райна Иванова Пондева- 75 т.

Посочените по-горе кандидати следва да се явят на 23.11.2018 г. от  11:00 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.

Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
    /Христина Петрова/

          ============================================================================
СПИСЪК 
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт в направление:     “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”, в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Зорница Филипова Караколева
2. Десислава Ивелинова Иванова
3. Райна Иванова Пондева
 
Посочените кандидати трябва да се явят на 22.11.2018 г. от 11:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.  Цветелина Мирославова Венкова
2. Светла Жекова Господинова
3. Любомир Борисов Борисов
4. Павлина Стоянова Буюклиева
 
            Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон административните нарушения и наказания;
3. Закон за държавния служител.
 
Продължителност за решаване на теста – 40 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки.
На 22.11.2018 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.


Христина Петрова- Директор дирекция КПД / п /
Дата:13.11.2018 г.

==============================================================================
- Описание и изисквания:
длъжност, звено, административна структура: 
Старши експерт
Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" , отдел „Контрол на околната среда”, направление “Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”
Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора.
 - Kратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
1.Анализира и обработва документи свързани с контрол по изпълненията на условията в издадени разрешителни по чл. 117 от ЗООС;
2.Изготвя становища по подадени заявления и проекти за издаване на комплексни разрешителни;
3.Проверява изпълнението на условията по издадени комплексни разрешителни и предписания;
4.Проверява годишни доклади по околна среда на инсталации с комплексни разрешителни;
5.Изготвя становища по процедури за промяна на комплексно разрешително;
6.Създава и системно поддържа регистър на процедурите и разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения;
7.Подпомага подготовката и провеждането на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети, в компетентността на РИОСВ;
8.Изготвя и предоставя на МОСВ информация за включването й в публичния регистър по ЗОПОЕЩ;
9.Контролира изпълнението от операторите на задълженията им по ЗОПОЕЩ, вкл. по прилагане на постановените с издадените заповеди превантивни/оздравителни мерки;
10.Изготвя становища за Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители /ЕРИПЗ/ за ИАОС и води кореспонденция с операторите във връзка с регистъра.
11.Администрира документооборота като ежедневно отразява входящата и изходящата кореспонденция на РИОСВ в деловодната програма, с оглед спазване на законоустановените срокове;
12.Извършва проверки, съставя предупредителни и констативни протоколи, дава предписания със срокове и отговорници, контролира тяхното изпълнение, изисква и има право да получава справки, документи и писмени обяснения от представителите на проверяваните обекти съгласно действащото законодателство;
13.Съставя актове при констатиране на административни нарушения и подготвя необходимите документи за прилагане на принудителни административни мерки;
14.Извършва дейности, свързани с прилагане на доброволните ангажименти по чл. 132 ЗООС по отношение на спазването на приложимите правни изисквания, свързани с околната среда, от организации, регистрирани по схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS);.
изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър 
минимален ранг: V младши 
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): 
технически науки, химия, екология;
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски език;
начин за провеждане на конкурса (всички изброени): 
Тест
Интервю
документи за кандидатстване:
1.Заявление за участие в конкурс приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
2.Декларация за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС.
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
4.Копие от документи, удостоверяващи придобитата професионално-квалификационна степен.
5. Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.).
адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
телефон: 
042/ 692233
административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
лице за контакт: 
Ивилина Станева

краен срок за подаване на документи: 
07.11.2018 г. 17:00
 
 =================================================================================
П Р О Т О К О Л
 за определяне  на резултатите от  теста за длъжността: Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
 
            На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността  Младши експерт в направление „Специализирани регистри”, отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
1. Таня Желязкова Матева - 95 т.
 2. Христо Тотков Стоев – 90 т.
 3. Дарина Пенчева Пенчева – 65 т.             

Въз основа на резултатите от теста:
Допускат се до интервю следните кандидати:
 1. Таня Желязкова Матева - 95 т.
 2. Христо Тотков Стоев – 90 т.
Посочените по-горе кандидати следва да се явят на 23.11.2018 г. от  10:00 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.

Не се допускат до интервю следните кандидати:
 Дарина Пенчева Пенчева – 65 т.
  

Председател на конкурсната комисия:................/ п  /..........
 
                                                                 /Христина Петрова/
===========================================================================
СПИСЪК
      на допуснатите и недопуснатите кандидати
На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в направление „Специализирани регистри”,                                                 
в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.
На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:
 
а) Допуска до конкурс следните кандидати:
 
1. Таня Желязкова Матева
2. Милкана Златанова Абаджиева
3. Дарина Пенчева Пенчева
4. Христо Тотков Стоев
 
Посочените кандидати трябва да се явят на  22.11.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността.
 
б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 
1.  Максим Николов Иванов
 
            Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда;
2. Закон за администрацията;
3. Закон за държавния служител.
 
 
Продължителност за решаване на теста – 40 минути.
Всеки верен отговор носи 5 точки.
Максимален брой точки – 100 
Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки.
На 22.11.2018 г. в 15.00 часа ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста.


 
Христина Петрова- Директор дирекция КПД / п /
Дата:13.11.2018 г.
==============================================================================
•​ длъжност, звено, административна структура: 
Младши експерт
Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" / Отдел "Превантивна дейност'' / Направление "Специализирани регистри" 
Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: 
1.Познава и ползва всички нормативни документи, свързани с екологичното законодателство и административното обслужване.
2.Отговаря за актуализирането на базата данни в деловодната програма на инспекцията.
3.Отговаря за актуализирането на базата данни в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).
4.Отговаря за актуализирането на базата данни в Административния регистър.
5.Отговаря за актуализирането на базата данни в Регистъра на услугите.
6.Отговаря за електронната поща на РИОСВ – Стара Загора.
изисквана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър 
минимален ранг: V младши 
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: 
- кандидатите да отговарят на условията на чл.7 от Закона за държавния служител
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените): 
икономика, компютърни технологии, публична администрация
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
Компютърна грамотност; аналитична компетентност; ориентация към резултати; изграждане на отношения; познаване на заинтересованите страни; комуникативна компетентност; владеене на английски  език;
минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 
510 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 
1
• начин за провеждане на конкурса (всички изброени): 
Тест
Интервю
документи за кандидатстване:
1.Заявление за участие в конкурс приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
2.Декларация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 и 2 от ЗДСл.
3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен
адрес: 
гр.Стара Загора, ул. Стара планина № 2
телефон: 
 042/ 692233
административно звено: 
Обща администрация/Дирекция "Административни, финансови и правни дейности"
лице за контакт: 
Ивилина Станева
краен срок за подаване на документи: 

07.11.2018 г. 17:00

==============================================================================
На основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък с резултатите на  кандидатите в конкурса за назначаване на длъжността  Младши експерт в направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони", отдел "Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ-Стара Загора.
 
Списък с резултатите на кандидатите от писмения тест:
 
 1. Звезделина Петрова Чалъкова - 75 т.
 2. Диан Тенев Динев – 90 т.
 3. Цветелина Георгиева Енева – 85 т.
 4. Милена Ганчева Ганчева – 45 т.
 5. Костадина Николаева Николова – 70 т.
 6. Савка Петрова Атанасова – 50 т.
 7. Антоанета Дечкова Вулева – 60 т.
 
            Въз основа на резултатите от теста:
 
Допускат се до интервю следните кандидати:
 
 1. Звезделина Петрова Чалъкова
 2. Диан Тенев Динев
 3. Цветелина Георгиева Енева
 
Посочените по-горе кандидати  следва да се явят  на 12.10.2016г. от  10:30 часа в сградата на РИОСВ - Стара Загора, ул. „Стара планина” №2 за провеждане на интервю.
 
 
Не се допускат до интервю следните кандидати:
 
 
 1. Милена Ганчева Ганчева
 2. Костадина Николаева Николова
 3. Савка Петрова Атанасова
 4. Антоанета Дечкова Вулева
 
 
 
 
Иван Гагов  /п /
Председател на конкурсната комисия

==============================================================================
ПРОТОКОЛ
      за допуснатите и недопуснатите кандидати

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДСл. публикуваме настоящия списък на допуснатите и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността Младши експерт в направление "Биологично разнообразие, защитени територии и зони",                                                 
в административно звено Отдел "Превантивна дейност", Дирекция „Контрол и превантивна дейност” при РИОСВ Стара Загора.

На основание чл.21, ал.1 от НПКДСл и въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Звезделина Петрова Чалъкова
2. Диан Тенев Динев
3. Цветелина Георгиева Енева
4. Милена Ганчева Ганчева
5. Ваня Бинчева Камбурова
6. Костадина Николаева Николова
7. Савка Петрова Атанасова
8. Гергана Михайлова Гьондова
9. Антония Тончева Карачева
10. Антоанета Дечкова Вулева


Посочените кандидати трябва да се явят на  30.09.2016г.  от 10:30 часа в сградата на РИОСВ Стара Загора, ул. „Стара планина” № 2, за решаване на тест, който на основание чл.27, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. 


б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидата
    Основание за недопускане

1. Иван Димитров Иванов    Специалността на придобитото образование не отговаря на минималните специфични изисквания за заемане на длъжността.
2. Здравко Цветанов Горанов    Не е представен документ удостоверяващ придобито висше образование.
3. Светла Недева Митева    Специалността на придобитото образование, не отговаря на минималните специфични изисквания за заемане на длъжността.
4. Живка Колева Господинова    Специалността на придобитото образование, не отговаря на минималните специфични изисквания за заемане на длъжността.

    
Информационни източници, които могат да се използват при подготовката за конкурса са:
1. Закон за опазване на околната среда- Общи положения;
2. Закон за биологичното разнообразие;
3.  Закон за защитените територии;
4. Закон за държавния служител.

Продължителност за решаване на теста – 40 минути. 
Всеки верен отговор носи 5 точки. 
Максимален брой точки – 100  

Минималния  резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста се определя на  75 точки. 

На 04.10.2016г.  ще  бъде обявен списъкът с резултатите от теста. 
Иван Георгиев Гагов – Председател на комисията
 / П /Дата:19.09.2016 г.

================================================================================
Регионална инспекция по околната сре