АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

На вниманието на собствениците/ползвателите на обекти, задължени да извършват собствени периодични или непрекъснати измервания (СПИ или СНИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух.

21.12.2017 г.
От 28.07.2017 г., влязоха в сила изменения и допълнения в НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Държавен вестник, бр. 61 от 28.07.2017 г.). Ето основните акценти в изменената наредба:
1. Въведено е ново задължение за собствениците/ползвателите на обекти с неподвижни източници на емисии (в чл. 33, ал. 4 от наредбата) – при СПИ да осигуряват вземането на проби/извадки в присъствието на представител на съответната РИОСВ, за източници на емисии, за които е налице най-малко едно от следните условия:
  • горивни източници с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 5 MW;
  • производствени (технологични) източници с масов поток на най-малко един от контролираните замърсители в отпадъчните газове не по-малък от 50 % от стойностите, посочени като критерии за извършване на СНИ (в чл. 43, ал. 1 и чл. 44), независимо от вида на обектите;
  • установено превишение на съответните НДЕ при контролни или собствени периодични измервания, извършени през предходните две календарни години;
  • получени една или повече основателни жалби или сигнали за замърсяване на атмосферния въздух през предходната година.
2. В посочените по-горе случаи, собственикът или ползвателят на обекта е задължен да уведоми писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на СПИ в срок не по-малък от един месец преди провеждането им. (чл. 33, ал. 5).  
В случай, че собственикът или ползвателят на обекта проведе собствени периодични измервания по ал. 4, за които не е уведомил директора на съответната РИОСВ, директорът не приема за валидни резултатите от извършените СПИ, като в този случай измерванията трябва да бъдат извършени отново при спазване на установения ред (чл. 33, ал. 6).
Напомняме, че протоколите за извършените измервания се подписват от собственика/ползвателя на обекта, или от упълномощеното от него лице, съгласно чл. 36, ал. 1, във връзка с чл. 23, ал.3 от наредбата.
3. Въведен е нов срок за представяне в РИОСВ на всички доклади за получени резултати от СПИ – не по-късно от два месеца след датата на вземането на проби
(чл. 39, ал. 1).
4. Въведени са нови допълнителни изисквания към съдържанието на докладите за получените резултати от СПИ (чл. 39, ал. 2, т. 12 – 15):
  • номинален разход на гориво;
  • брой отработени часове, разделени по месеци, за 12 месеца назад;
  • географски координати на изпускащите устройства;
  • височина и светло сечение на изпускащите устройства.
Докладът се оценява за съответствие с изискванията на наредбата, от директора на съответната РИОСВ (чл. 40, ал. 2).
5. За нови неподвижни източници на емисии (въведени в експлоатация след 01.01.2018 г.), са въведени нови изисквания към размерите на точките за вземане на проби (чл.12, ал. 2, т. 2). Разположението и броят на точките за вземане на проби се определят от собственика, при спазване изискванията на съответните стандартизационни документи и на чл. 12 и се утвърждават от директора на РИОСВ (съгласно чл. 11, ал. 2 от наредбата).