Въздух

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Важно! виж всички »

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн., ДВ, бр. 20 от 6.03.2007 г., изм. и доп бр. 55 от 20.07.2012 г.)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА БОИ, ЛАКОВЕ И АР ПРОДУКТИ
 
Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или  „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  (обн., ДВ, бр. 20 от 6.03.2007 г., изм. и доп бр. 55 от 20.07.2012 г.) и съгласно изискванията на чл.3, ал.2, чл.7 и чл.9 от Наредбата същите имат задължение да представят информация в РИОСВ –Стара Загора, за количествата продукти за нанасяне на  покрития, пуснати на пазара или употребени през 2018 г. по Приложение № 3 и Приложение № 6 най-късно до 31 март 2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИТЕ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
 
Чл. 31. Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 5.
Чл. 32. (1) Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет за изпълнението на задължението си по чл. 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 517/2014 съгласно формата по приложение № 6.
Чл. 33. (1) Ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове изготвят годишен отчет съгласно формата по приложение № 7.
Чл. 34. Преработвателите изготвят годишен отчет за количествата флуорсъдържащи парникови газове, преработени през отчетната година, съгласно формата по приложение № 8.
Чл. 35. (1) Информацията по приложение № 9 се изготвя от:
1. операторите на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, съдържащи 5 тона CO2 еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове; информацията се изготвя за по-малката стойност в килограми от 5 тона CO2 еквивалент или 3 килограма на съдържащите се в оборудването флуорсъдържащи парникови газове;
2. операторите на електрическа комутационна апаратура, оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове.
(2) Информацията по ал. 1 се актуализира и допълва всяка година.
Чл. 36. Отчетите по чл. 31, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34 и чл. 35, ал. 1 се предоставят на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намират флуорсъдържащите парникови газове, до 15 февруари на текущата година и се отнасят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година.