Въздух

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

Важно! виж всички »

Нова наредба по регламен № 517/2014 г.

В брой 20 на държавен вестник от 7 март 2017 г. е публикувана НАРЕДБА № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуоросъдържащи парникови газове.
Напомняме на всички заинтересовани и посочени в чл. 2 от Наредбата лица и органи, да изпълняват задълженията си в посочените срокове. В тази връзка обръщаме внимание на чл.29 с фиксиран срок в § 3, т.1 от Преходни и заключителни разпоредби и чл. 40 на Наредбата, които ще бъдат приоритетни при проверките на РИОСВ през 2017 г.

Формуляр отчет бой