ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС виж всички »

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС


Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт” в поземлен имот № 024023, с. Мамарчево, общ. Болярово. 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от Химиндъстриис ООД, гр. София за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва:
На 11.12.2019 г. от 11.00 часа, в сградата на Читалище „Възраждане - 1912 г.“, Площад „ 9 - ти Септември “, гр. Болярово и от 15.00 часа в сградата на кметство с. Мамарчево, общ. Болярово.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 0900 до 1200 часа и от 1330 до 1700 часа в сградите на община Болярово (гр. Болярово 8720, ул. Димитър Благоев № 7), кметство с. Мамарчево, община Болярово, РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора 6000 ул. Стара планина № 2, стая 2.1) и на адреса на Възложителя – гр. София 1000, ул. „Лайош Кошут” № 37, ет. 2, ап. 3.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Антоанета Миланова, тел за връзка: 0889 22 83 82
Обявата е публикувана във вестник „Крайгранична искра” на  06.11.2019г.

Публикувано на 07.11.2019 г.