ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС виж всички »

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС


Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разширение на птицеферма за стокови кокошки-носачки” в ПИ № 020017 в землището на с. Панаретовци, общ. Сливен.
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от „ЕКО ФАРМ - 2005” ЕООД, гр. Сливен за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещата за общественото обсъждане ще се проведе на 12.07.2019 год., от 11,00 в сградата на общинска администрация Сливен. 
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден  от 9:00 до 17:30 часа в сградата на община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; кметството на с. Панаретовци; РИОСВ Стара Загора (стая 2.1), и в офиса на „ЕКОКОНСУЛТ 2008” ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Славянски“ № 45, ет. 2, офис 2.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане: инж. Иван Иванов, тел.0897810381.
Обявата е публикувана във вестник „АЛО Сливен” на 13.06.2019г.

Публикувано на 13.06.2019 г.

=================================================================================

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Добив  на подземни богатства – строителни материали /пясъци/ от находище „Окопите”, разположено в землището на с. Окоп, общ. Тунджа.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от „Реурси” ЕООД, гр. Бургас за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за горецитираното инвестиционно предложение.
Срещите за общественото обсъждане ще се проведат, както следва:
На 12.07.2019 год., от 10.30 часа в читалище „Христо Ботев“ – с. Окоп и 13.30 часа в сградата ма общ. Тунджа на адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1. 
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден  от 9:00 до 17:30 часа в сградата на община Тунджа, гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1; кметството на с. Окоп; РИОСВ Стара Загора (стая 2.1), и в офиса на „Ресурси“ ЕООД, гр. Бургас, ул. „Княз Борис I“ № 47, ет. 1, ап. десен.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане: инж. Соня Илиева, тел. 0887239079.
Обявата е публикувана във вестник „Неделник” на 30.05.2019 г.

Публикувано на 10.06.2019 г.
================================================================================

Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от „Ресайкъл Компани” ЕООД, гр. Свищов за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора”.
    Срещата за общественото обсъждане ще се проведе, както следва:
• На 10.06.2019година, от 11.00 часа в общинска администрация гр. Стара Загора, на адрес гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107.
Докладът за ОВОС, приложенията към него и оценките по чл. 99а, ал. 1  и чл.99б от ЗООС са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден  от 9:00 до 17:30 часа в сградата на община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, РИОСВ Стара Загора( стая 2.1), и в офиса на „Екоконсулт 2008“ООД гр. Стара Загора, бул. „Славянски“№ 45, ет.2, офис 2.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане: инж. Иван Иванов, тел. 0897810381.
Обявата е публикувана във вестник „Старозагорски новини” на 09.05.2019г.

Публикувано на 10.05.2019 г.