ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.

Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС виж всички »

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС

Уведомяваме обществеността, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение (ИП) „Разработване на находище за метални полезни изкопаеми „Прохорово“ по открит способ, разположено в землищата на обл. Ямбол и обл. Сливен”, с възложител „Прохорово майнинг“ АД.

Датите и часа за провеждане на срещите са както следва:

1.  На 16.02.2016 година от 10 часа в община Тунджа.

2.  На 16.02.2016 година от  13 и 30 часа в   село Межда

3.  На 16.02.2016 година от  15 и 30 часа в село Бояджик

4.  На 17.02.2016 година от 10 часа в село Прохорово

5.  На 17.02.2016 година от  13 и 30 часа в село Златари

6.  На 17.02.2016 година от  15 и 30 часа в  град Нова Загора