АКТУАЛНО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

АКТУАЛНО виж всички »

Предстои обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5, гр. Стара Загора

05.06.2019 г.
За инвестиционно предложение за „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 гр. Стара Загора  в РИОСВ Стара Загора е внесено уведомление за инвестиционно намерение. Към него съгласно изискванията е представено и уведомление за класификация на предприятието относно рисковия потенциал. Възложителят е уведомен за действията, които следва да предприеме по реда  на Закона за опазване на околната среда. Съгласно изискванията на ЗООС обекта е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал.
 Инвестиционното предложение подлежи на задължително извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  Следва внасяне на задание за обхват и съдържание на  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ДОВОС/ и доклад по ОВОС. Към ДОВОС като приложения са представени изискуемите оценки /оценка за прилагането на най-добри налични техники /НДНТ/ и  /оценка за предприятия с нисък рисков потенциал/ от ЗООС.

 Съгласно изискванията е извършена оценка на качеството на представения доклад с която са дадени указания за допълнение. Представен е  допълнен и коригиран ДОВОС с приложени оценки.   Възложителя съвместно с общината на чиято територия ще се реализира инвестиционното предложение /ИП/ има задължение да организира обществено обсъждане, което ще се проведе на 10.06.2019г. от 11,00 ч. Осигурен е едномесечен достъп до доклада с приложенията, както от страна на компетентния орган РИОСВ Стара Загора така и от община Стара Загора.
Следва провеждане на общественото обсъждане на доклада и приложенията към него. Срещата се води от ръководителя на колектива изготвил доклада и се изготвя протокол от длъжностно лице от община Стара Загора. По време на общественото обсъждане, както и в хода на обществения достъп, могат да бъдат представени писмени становища от всички заинтересовани лица.
 В срок до 7 дни след срещата за обществено обсъждане възложителят представя на компетентния орган протокола и всички предоставени писмени становища. В срок 10 дни след срещата за обществено обсъждане възложителят представя на компетентния орган и на съответнита община писмено становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане.
В срок до 45 дни след провеждане на обществено обсъждане на доклада, постоянният състав на експертния екологичен съвет към РИОСВ и допълнителният състав към него- представители на община Стара Загора и РЗИ Стара Загора се произнасят по ИП съобразно изискванията на екологичното законодателството.  Решението подлежи на обжалване.