ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС


Организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в РИОСВ Стара Загора е получено уведомление от „Ресайкъл Компани” ЕООД, гр. Свищов за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на олово” в поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора”.
    Срещата за общественото обсъждане ще се проведе, както следва:
• На 10.06.2019година, от 11.00 часа в общинска администрация гр. Стара Загора, на адрес гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107.
Докладът за ОВОС, приложенията към него и оценките по чл. 99а, ал. 1  и чл.99б от ЗООС са на разположение на заинтересуваните лица всеки работен ден  от 9:00 до 17:30 часа в сградата на община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, РИОСВ Стара Загора( стая 2.1), и в офиса на „Екоконсулт 2008“ООД гр. Стара Загора, бул. „Славянски“№ 45, ет.2, офис 2.
Писмени становища могат да се предоставят в горепосочените учреждения или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане: инж. Иван Иванов, тел. 0897810381.
Обявата е публикувана във вестник „Старозагорски новини” на 09.05.2019г.

Публикувано на 10.05.2019 г.