ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2 виж всички »

Публикувано на 07.06.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ 46,918 дка” в имоти с № 024082 и № 024081 в землището на
с. Чарган, общ. Тунджа
 
            Във връзка с постъпило искане от Диан Станев Дучев, с. Чарган, общ. Тунджа по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на система за капково напояване на лозови насаждения с обща площ 46,918 дка” в имоти с № 024082 и № 024081 в землището на с. Чарган, общ. Тунджа на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОСРИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
            Информацията е на разположение от 07.06.2018г. до 21.06.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00           до 17,30ч.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана  от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД , гр. Ямбол”
 
 
            Във връзка с постъпило искане от Министерство на регионалното развитие и благоустройство гр. София по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана  от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД , гр. Ямбол на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОСРИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
            Информацията е на разположение от 07.06.2018г. до 21.06.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00           до 17,30ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
„Промяна функцията на съществуващо мазутно стопанство в площадка за производство на стоки с приложение в битовата и индустриална химия” в поземлен имот с идентификатор 87374.515.20 по кадастралната карта на
гр. Ямбол
 
            Във връзка с постъпило искане от „Ямболен” АД, гр. Ямбол по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна функцията на съществуващо мазутно стопанство в площадка за производство на стоки с приложение в битовата и индустриална химия” в поземлен имот с идентификатор 87374.515.20 по кадастралната карта на гр. Ямбол на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОСРИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
            Информацията е на разположение от 07.06.2018г. до 21.06.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00           до 17,30ч.