ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2 виж всички »

Публикувано на 11.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ В НЕЗАВИСИМА МАЛКА ПИВОВАРНА“

Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство на съществуващ самостоятелен обект за обществено хранене в независима малка пивоварна“ в гр. Казанлък и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 11.06.2018 г. до 25.06.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
„„Изграждане на бензиностанция, газстанция, пълначно на туристически бутилки, ТИР паркинг и търговска сграда със заведения за бързо хранене” в ПИ 48787.15.51 в землището на с. Могила, общ. Тунджа
 
Във връзка с постъпило искане от „Дичони” ЕООД, гр. Ямбол по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на бензиностанция, газстанция, пълначно на туристически бутилки, ТИР паркинг и търговска сграда със заведения за бързо хранене” в ПИ 48787.15.51 в землището на с. Могила, общ. Тунджа на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 11.06.2018г. до 25.06.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30ч.