ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Публикувано на 15.06.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 46 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на нови два /2 /склада към девет/9/ съществуващи в складова база „Кара кос” в поземлен имот с идентификатор 49494.667.103 в землището на гр. Мъглиж.
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 47 – ПР/ 2018 г.  за инвестиционно предложение: Изграждане цех за производство на студено пресовано масло от черупкови и костилкови култури” в имот № 10776.15.40 по кадастралната карта на с. Веселиново, общ. Тунджа.