Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2017 година виж всички »

Публикувано на 18.12.2016г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-30-ОС/ 2017 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост  за инвестиционно предложение (ИП)  „Почистване на поземлени имоти с № 019021, 049043, 019019, 051053, 051057, 049044, 093047, 049016 в землището на с. Гранитово, общ. Елхово, имоти с № 030010, 020009, 013050 в землището на с. Лалково, общ. Елхово, имоти с № 036004, 036006, 064022 в землището на с. Голям Дервент, общ. Елхово от самонастанила се храстовидна и дървесна растителност”.