Химични вещества

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Списък на обектите

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ГЛАВА 7 , РАЗДЕЛ I  НА ЗООС, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РИОСВ – Стара Загора
 
област Стара Загора
 
Наименование на оператора, седалище, и адрес на управление Наименование на обекта, населено място Класификация на предприятието/съоръжението
ПСНРП ПСВРП
1 2 3 5 6
1 „Континвест” ООД
гр.София, кв. „Гео Милев“,
ул. „Хубавка“ № 6
Складово-производствена база за производство на коагуланти за промишлени води и белина и разфасовка на течен хлор,
гр.Стара Загора, Индустриална зона „Агробиохим“
  да
2 „Еуроспед” ЕООД
1592 гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 56
 
Склад за съхранение на препарати за растителна защита,
гр. Стара Загора, Зона „Голеш“
да  
3 „Tракия газ” ООД
гр.Стара Загора, бул. „Славянски“ № 12
Складова база за пропан-бутан с пълначно за бутилки и комплексна автоснабдителна станция
гр.Стара Загора, Индустриална зона „Агробиохим“
да  
4 „Линде газ България” ЕООД
1612 гр.София,
бул. „Цар Борис III“
№ 1
Складова база за химикали,
гр.Стара Загора, Индустриална зона „Агробиохим“
да  
5 „Кастамону България” АД
с.Горно Сахране, общ. Павел баня
Инсталация за производство на карбамидформалде-
хидна смола
с.Горно Сахране, общ. Павел баня
 
да  
6 „Еко България” ЕАД
гр.София,
район „Изгрев“
ул. „Лъчезар Станчев“ № 3
бл. комплекс „Литекс тауър“ ет.9
Складово стопанство за втечнен въглеводороден газ пропан-бутан и техните
смеси,
гр. Стара Загора, кв. Индустриален
да  
7 РДЦ ойл“ ЕООД
1618 гр. София, , бул. „Цар Борис III” № 168 бизнес център „Андромеда” ет. 2,
офис 23 Б
Складова база за пропан-бутан гр.Николаево,
ул. „Липа“ № 1
  да
8 „Арсенал” АД,
 6100 гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 100
Завод 3
гр.Казанлък
  да
9 „Арсенал” АД,
6100 гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 100
Складова база „Бузово кале“
с. Бузовград, общ. Казанлък
  да
10 „Арсенал” АД,
6100 гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 100
Завод 4
гр.Мъглиж
  да
11 „Арсенал” АД,
6100 гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 100
Складова база
„Кара кос“
гр.Мъглиж
  да
12 „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
6272 с.Ковачево, общ.Раднево
„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
6272 с.Ковачево, общ.Раднево
  да
13 „Контур Глобал
Марица изток 3” АД
6294 с.Медникарово, общ.Гълъбово
„Контур Глобал
 ТЕЦ Марица изток 3” АД
6294 с.Медникарово, общ.Гълъбово
  да
14 „Лукойл България” ЕООД
гр. София,
ул. „Тодор Александров“ № 42
 
Пласментно-снабдителна база Стара Загора, с.Еленино, общ. Стара Загора 
 
  да
15 „Стройпроект” ООД
1202 гр. София,
ул. „Будапеща“ № 68
 
Предприятие за производство на средства за модифициране на времето
гр.Стара Загора, бивша „Баритна мина“
  да
16 Зара газ”ООД
гр.Стара Загора,
кв. Индустриален, ул.„Индустриална“ № 1
Складова база за пропан-бутан и течни горива, терминал „Агробиохим“
 
  да
17 „Феролекс” ООД
6000 гр.Стара Загора,
ул. „Отец Паисий” 14, ап.16
Складова база за амониева селитра,
гр.Стара Загора, Индустриална зона „Агробиохим“
да  
 
 
  
област Сливен
 
Наименование на оператора, седалище, и адрес на управление Наименование на обекта, населено място Класификация на предприятието/съоръжението
ПСНРП ПСВРП
1 2 3 5 6
1 „Алгънс“ ЕООД,
1202, гр. София,
ул. „Поп Богомил“ № 6, ет.1, ап.3
 
Производствено-складова база „Бършен“,
гр.Сливен, местност „Бършен“
да  
2 ТД „ДРВВЗ”
1000 гр.София, ул. „Московска“ № 3
 
Петролна база Сливен,
гр.Сливен, ул.“Бургаско шосе“
№ 20
  да
3 Топливо газ ” EООД
1000 гр.София,
ул. „Солунска“ № 2
Складова база за пропан-бутан и пълначно за бутилки
гр. Сливен,
ул. „Стефан Караджа“ № 6
да  
4 „Топлофикация Сливен” ЕАД
8800 гр.Сливен,
 ул.„Стефан Караджа“ № 23
„Топлофикация Сливен” ЕАД
8800 гр.Сливен,
 ул.„Стефан Караджа“ № 23
да  

 
Област Ямбол
 
Наименование на оператора, седалище, и адрес на управление Наименование на обекта, населено място Класификация на предприятието/съоръжението
ПСНРП ПСВРП
1 2 3 5 6
1 „Минна компания Петров”АД
8600 гр. Ямбол,
Ул. „Ямболен“
№ 13
Склад за съхранение на взривни вещества
с.Каменец, общ.Стралджа
да  
2 „Ривърс инвест” ЕООД
с.Равно поле, общ. Елин Пелин, Индустриален център Верила
Производствено-складова база „Стралджа – Мараш“
гр. Стралджа
да  
3 „Папас олио“ АД
8601 гр.Ямбол,
 ул. „Обходен път Запад“ № 61
Предприятие за производство на растителни масла
8601 гр.Ямбол,
 ул. „Обходен път Запад“ № 61
да  
4 „Континвест” ООД гр.София,
кв. „Гео Милев“ , ул. „Хубавка“ № 6
Производствена база Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Ямболен“ № 35   да