НАЧАЛО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Структура и служители виж всички »

Структура на РИОСВ-Стара Загора

 
Структурни звена Име, фамилия
Телефон
 
ДИРЕКТОР Пламен Йорданов 692200
 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
ДИРЕКЦИЯ "Административни, финансови и правни дейности"  
 
Директор дирекция Злати Христов 692211
 
Главен счетоводител Ваня Драганова 692211
 
Главен юрисконсулт   Ивилина Станева 692233
Счетоводство   692223
 
Връзки с обществеността Ивилина Станева 692233
 
Административно обслужване на "едно гише", деловодство   692239
 
Технически сътрудник   692200
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
ДИРЕКЦИЯ "Контрол и превантивна дейност"  
 
Директор дирекция Христина Петрова 692225
 
Отдел "Контрол на околната среда"  
 
Началник отдел Диана Вълканова 692230
 
Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични
фактори"
  692221
 
Направление "Опазване на водите"   692224
 
Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите"   692237; 692234;
692227
Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването,
екологична отговорност и доброволни ангажименти"
   
692228
 
Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи
аварии с опасни химични вещества"
 

692229
 
Отдел "Превантивна дейност"  
 
Началник отдел Диана Ганева 692214
 
Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху
околната среда"
   
692220
 
Направление "Биологично разнообазие, защитени територии и зони"   692226
 
Направление "Специализирани регистри"   692231