ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 23.02.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ-НОСАЧКИ“
Във връзка с постъпило искане от „ЗАГОРА ЕКО“ ООД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки-носачки“ в имот № 001006 в землището на с. Еленино, общ. Стара Загора и на основание чл. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 23.02.2018 г. до 08.03.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.

Публикувано на 21.02.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на водосъхранително съоръжение тип „лагуна”, сграда за съхранение на селскостопанска техника и инвентар, помпена станция, трафопост, водоплътна изгребна яма и санитарно битова сграда и складови помещения“ в пи № 020005 землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови
 
Във връзка с постъпило искане от „Семеле“ ООД, гр. Пловдив по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водосъхранително съоръжение тип „Лагуна”, сграда за съхранение на селскостопанска техника и инвентар, помпена станция, трафопост, водоплътна изгребна яма и санитарно битова сграда и складови помещения „ в ПИ № 020005 землището на с. Мирово, общ. Братя Даскалови, на основание чл. 9, т.1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 21.02.2018г. до 06.03.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30ч.

Публикувано на 19.02.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА МВЕЦ „ЗАГОРЕ“
Във връзка с постъпило искане от „ЕКО ЕНЕРДЖИ 2015“ ЕООД, гр. Стара Загора по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на МВЕЦ „Загоре“ в ПИ № 68850.162.1 в землището на гр. Стара Загора и на основание чл. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 19.02.2018 г. до 05.03.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.
 

Публикувано на 29.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Монтиране и експлоатация на подземен стационарен резервоар за съхранение на втечнен пропан - бутан“

Във връзка с постъпило искане от „Зара Уайн“ ООД, гр. Стара Загора по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Монтиране и експлоатация на подземен стационарен резервоар за съхранение на втечнен пропан - бутан“ в ПИ № 002938, с. Главан, общ. Гълъбово , на основание чл. 9, т.1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Информацията е на разположение от 29.01.2018г. до 12.02.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30ч.