ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 31.07.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
„РАЗШИРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ КАПАЦИТЕТИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ НОВИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАЛЕТА” В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 72240.38.610 С. ТЕНЕВО, ОБЩ. ТУНДЖА
           
Във връзка с постъпило искане от „Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, с. Тенево, общ. Тунджа по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на производствените капацитети и изграждане на две нови производствени халета” в имот с идентификатор 72240.38.610 с. Тенево, общ. Тунджа на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
            Информацията е на разположение от 31.07.2018г. до 13.08.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00  до 17,30ч.

Публикувано на 30.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ИЗГРАЖДАНЕ И ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ СИСТЕМА ОТ ТРИ БРОЯ ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ ЗА ПРОМИШЛЕНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПСОВ - ЯМБОЛ“ В ИМОТ № 87374.35.981 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЯМБОЛ
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане и водовземане от система от три броя тръбни кладенци за промишлено водоснабдяване на ПСОВ - Ямбол“ в имот № 87374.35.981 в землището на гр. Ямбол и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 30.07.2018 г. до 13.08.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 24.07.2018 г

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА МИКРОЯЗОВИР“ В ИМОТ № 72824.29.140 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТОПОЛЯНЕ, ОБЩ. РАДНЕВО
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на микроязовир“ в имот № 72824.29.140 в землището на с. Тополяне, общ. Раднево и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОСРИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 24.07.2018 г. до 06.08.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 18.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „КОМПОСТИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНА БИОМАСА И УТАЙКИ ПО АЕРОБНА ТЕХНОЛОГИЯ“ В ГР. ЯМБОЛ
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Компостиране на растителна биомаса и утайки по аеробна технология“ в гр. Ямбол и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 18.07.2018 г. до 31.07.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.