ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 03.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури в оранжерия”, в поземлен имот с идентификатор 68850.523.5729, гр. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане от „Загора Био” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури в оранжерия”, в поземлен имот с идентификатор 68850.523.5729, гр. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 03. 06. 2020 г. до 16. 06. 2020 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на нов експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на база за селскостопанска техника” в поземлен имот с идентификатор 77476.109.8, с. Хрищени, общ. Стара Загора
Във връзка с постъпило искане от „Стивиро” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на нов експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на база за селскостопанска техника” в поземлен имот с идентификатор 77476.109.8, с. Хрищени, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 03. 06. 2020 г. до 16. 06. 2020 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 02.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващи лозови масиви“ с обща площ 40 ха в землището на с. Николаево, общ. Сливен
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на автоматизирана система за капково напояване на съществуващи лозови масиви“ с обща площ 40 ха в землището на с. Николаево, общ. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 02.06.2020 г. до 17.06.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 01.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 87374.511.485,  гр. Ямбол
Във връзка с постъпило искане от „Виденов Груп” ЕООД по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец” в поземлен имот с идентификатор 87374.511.485,  гр. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 01. 06. 2020 г. до 14. 06. 2020 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 22.05.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 50 броя овце“ в имот № 87212.103.1 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж
Във връзка с постъпило искане от Илия Илиев, с. Ягода по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 50 броя овце“ в имот № 87212.103.1 по кадастралната карта на с. Ягода, общ. Мъглиж, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 22.05.2020 г. до 04.06.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 21.05.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на собствен водоизточник за водоснабдяване на автомивка“ в имот с идентификатор 35167.505.8481  в гр. Казанлък
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на собствен водоизточник за водоснабдяване на автомивка“ в имот с идентификатор 35167.505.8481  в гр. Казанлък, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 21.05.2020 г. до 14.06.2020 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.