ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 19.06.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Обособяване на самостоятелен индустриален парк „Бършен” в имоти с № № 67338.1.1, 67338.233.1, 67338.89.5, 67338.89.9 и части от имоти 67338.88.1, 67338.180.1, 67338.180.3 и 67338.180.4 в гр. Сливен.
 
Във връзка с постъпило искане от Кмета на Община Сливен по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на самостоятелен индустриален парк „Бършен” в имоти с № № 67338.1.1, 67338.233.1, 67338.89.5, 67338.89.9 и части от имоти 67338.88.1, 67338.180.1, 67338.180.3 и 67338.180.4 в гр. Сливен, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 19.06.2019г. до 10.07.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 17.06.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на инсталация за воден дегаминг на олио и производство на лецитин“ в имот № 87374.514.27 в гр. Ямбол.
Във връзка с постъпило искане от „ПАПАС ОЛИО” АД гр. Ямбол по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за воден дегаминг на олио и производство на лецитин“ в имот № 87374.514.27 в гр. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 17.06.2019г. до 30.06.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.Публикувано на 11.06.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12(пламъчно-тръбен котел) с инвентарен № 301597 монтиран на производствената площадка на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, гр. Сливен (поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен.
        Във връзка с постъпило искане от „Еко Енергия Холдинг” ЕООД, гр. Димитровград по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12(пламъчно-тръбен котел) с инвентарен № 301597 монтиран на производствената площадка на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, гр. Сливен (поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен) на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 11.06.2019г. до 25.06.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12(пламъчно-тръбен котел) с инвентарен № 301598 монтиран на производствената площадка на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, гр. Сливен (поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен.     
Във връзка с постъпило искане от „Енергопоник” ЕООД, гр. Сливен по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12(пламъчно-тръбен котел) с инвентарен № 301598 монтиран на производствената площадка на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, гр. Сливен (поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен) на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 11.06.2019г. до 25.06.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12(пламъчно-тръбен котел) с инвентарен № 301596 монтиран на производствената площадка на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, гр. Сливен (поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен.
Във връзка с постъпило искане от „Бултраш” АД, гр. София по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах в КМ-12 (пламъчно-тръбен котел) с инвентарен № 301596 монтиран на производствената площадка на „Топлофикация-Сливен“ ЕАД, гр. Сливен (поземлен имот с идентификатор 67338.603.61, Южна промишлена зона, гр. Сливен) на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 11.06.2019г. до 25.06.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
 
 

Публикувано на 10.06.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в пласментно-снабдителна (ПСБ) Стара Загора, а именно увеличаване количествата на съхранявано дизелово гориво с 50 000 m3, чрез използване на капацитета на съществуващ резервоар Т-301 от 50 000 m3, служещ за съхраняване на автомобилни бензини“ в имоти с № № 68850.177.547;  68850.177.548;  68850.179.567 и 68850.177.550 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане от „Лукойл България“ ЕООД, гр. София по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в пласментно-снабдителна (ПСБ) Стара Загора, а именно увеличаване количествата на съхранявано дизелово гориво с 50 000 m3, чрез използване на капацитета на съществуващ резервоар Т-301 от 50 000 m3, служещ за съхраняване на автомобилни бензини“ в имоти с № № 68850.177.547;  68850.177.548;  68850.179.567 и 68850.177.550 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 10.06.2019г. до 24.06.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 06.06.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Инсталация за рециклиране/оплзотворяване на отпадък – технологичен брак“ в имот № 37507.200.147 по кадастралната карта на с. Ковачево, общ. Раднево.
Във връзка с постъпило искане от „Индустриал Сълюшънс България“ ЕООД, гр. София по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Инсталация за рециклиране/оплзотворяване на отпадък – технологичен брак“ в имот № 37507.200.147 по кадастралната карта на с. Ковачево, общ. Раднево, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 06.06.2019г. до 20.06.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 05.06.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Водовземане от подземни води чрез новоизграден тръбен кладенец, с цел водоснабдяване на пункт за дестилация за производство на ракия (охлаждане)”, в поземлен имот с идентификатор 87374. 548.71., землище на гр. Ямбол.
            Във връзка с постъпило искане от ЕТ „Инка- Господин Славов”, гр. Ямбол по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води чрез новоизграден тръбен кладенец, с цел водоснабдяване на пункт за дестилация за производство на ракия (охлаждане)”, в поземлен имот с идентификатор 87374. 548.71., землище на гр. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.                         
Информацията е на разположение от 05.06.2019г. до 18.06.2019 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.