ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 18.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на система за капково напояване на лозе и 8 бр. сондажи“ в землищата на с. Малко Тръново и с. Свобода, общ. Чирпан.
Във връзка с постъпило искане от „Винарис“ ЕООД, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на система за капково напояване на лозе и 8 бр. сондажи“ в землищата на с. Малко Тръново и с. Свобода, общ. Чирпан, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 18.04.2019г. до 02.05.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 17.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ ЕДИН НОВ ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА” В ГР. НОВА ЗАГОРА
Във връзка с постъпило искане от „Миролио България“ ЕООД, гр. Нова Загора по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за водоснабдяване на производствената площадка” в гр. Нова Загора и на основание чл. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 17.04.2019 г. до 30.04.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.

Публикувано на 05.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Функциониране на яз. „Розов кладенец”, като  обект за аквакултура и изграждане в него на нов обект за интензивна аквакултура –  садкова инсталация за отглеждане на елитен зарибителен материал за програмирано зарибяване на язовира с растителноядни и други видове риба за екстензивно отглеждане с екологична и стопанска цел“.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Функциониране на яз. „Розов кладенец”, като  обект за аквакултура и изграждане в него на нов обект за интензивна аквакултура –  садкова инсталация за отглеждане на елитен зарибителен материал за програмирано зарибяване на язовира с растителноядни и други видове риба за екстензивно отглеждане с екологична и стопанска цел“, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 05.04.2019 г. до 18.04.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 04.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди“ в имот № 35420.12.31 по кадастралната карта на с. Калитиново, общ. Стара Загора.
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди“ в имот № 35420.12.31 по кадастралната карта на с. Калитиново, общ. Стара Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 04.04.2019 г. до 17.04.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 03.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци“ в имот № 53134.220.48 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово.
Във връзка с постъпило искане от Община Гълъбово, гр. Гълъбово по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци“ в имот № 53134.220.48 по кадастралната карта на с. Обручище, общ. Гълъбово, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 03.04.2019г. до 16.04.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин за хранитлени стоки, снек бар, собствен водоизточник и паркинг“ в имот № 36909.19.5 по кадастралната карта на с. Кирилово, общ. Елхово.
Във връзка с постъпило искане от Христо Желязков, гр. Елхово по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин за хранитлени стоки, снек бар, собствен водоизточник и паркинг“ в имот № 36909.19.5 по кадастралната карта на с. Кирилово, общ. Елхово и на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 03.04.2019 г. до 16.04.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.