ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 16.08.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Производство на корпусна мебел и мека мебел; въвеждане в експлоатация на климатична инсталация (чилърен тип); отоплителна система от три генератора за горещ въздух, на твърдо гориво, включващи енергийно оползотворяване на получените изрезки, талаш, стърготини и парчета от производството на мека мебел (чист дървен материал)“ в имот № 87374.511.485 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол

 
Във връзка с постъпило искане от „Виденов Груп“ ЕООД, гр. Ямбол по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Производство на корпусна мебел и мека мебел; въвеждане в експлоатация на климатична инсталация (чилърен тип); отоплителна система от три генератора за горещ въздух, на твърдо гориво, включващи енергийно оползотворяване на получените изрезки, талаш, стърготини и парчета от производството на мека мебел (чист дървен материал)“ в имот № 87374.511.485 по кадастралната карта на гр. Ямбол, общ. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 16.08.2019 г. до 30.08.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 13.08.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 87374.39.349.1, землище на гр. Ямбол”.
            Във връзка с постъпило искане от „М-Кар 1” ЕООД, по реда на чл. 6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности” в поземлен имот с идентификатор 87374.39.349.1, землище на гр. Ямбол”, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е на разположение от 13.08.2019г. до 26.08.2019 г., в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 12.08.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на оранжерия, обслужващи помещения и поливна система, захранвана от собствен водоизточник“ в имот № 27499.221.5 в землището на с. Енина, общ. Казанлък
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на оранжерия, обслужващи помещения и поливна система, захранвана от собствен водоизточник“ в имот № 27499.221.5 в землището на с. Енина, общ. Казанлък, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 12.08.2019г. до 25.08.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Площадка за съхраняване и предварително третиране на ОЧЦМ, отпадъци от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, отработени масла, излезли от употреба гуми” в  имот № 87374.27.902 по КК на  гр. Ямбол
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Площадка за съхраняване и предварително третиране на ОЧЦМ, отпадъци от опаковки, ИУМПС, ИУЕЕО, отработени масла, излезли от употреба гуми” в  имот № 87374.27.902 по КК на  гр. Ямбол, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 12.08.2019г. до 25.08.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 09.08.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Индустриална зона „Загоре“, обхващаща следните имоти: УПИ I-1572, кв. 16, УПИ II-1574, кв. 32 по плана на гр. Ст. Загора и имоти с № № 68850.78.387; 68850.78.40; 68850.78.42; 68850.78.47; 68850.78.35; 68850.78.25; 68850.51.1575 по КККР на гр. Ст. Загора и имот № 77436.56.40 по КККР на с. Хрищени, общ. Ст. Загора
Във връзка с постъпило искане от Община Стара Загора, гр. Стара Загора по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Индустриална зона „Загоре“, обхващаща следните имоти: УПИ I-1572, кв. 16, УПИ II-1574, кв. 32 по плана на гр. Ст. Загора и имоти с № № 68850.78.387; 68850.78.40; 68850.78.42; 68850.78.47; 68850.78.35; 68850.78.25; 68850.51.1575 по КККР на гр. Ст. Загора и имот № 77436.56.40 по КККР на с. Хрищени, общ. Ст. Загора, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 09.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 02.08.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за третиране на отпадъци“ в имот № 69660.105.618 по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа
Във връзка с постъпило искане от Община Стралджа, гр. Стралджа по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци“ в имот № 69660.105.618 по кадастралната карта на гр. Стралджа, общ. Стралджа, на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 02.08.2019 г. до 16.08.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.