ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 15.10.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ“
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на ОЧЦМ“ в имот № 57323.304.967 по кадастралната карта на с. Полски градец, общ. Раднево, с възложител: „Мики и Вики” ЕООД, гр. Ямбол и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
 
Информацията е на разположение от 15.10.2018 г. до 28.10.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.
 

Публикувано на 12.10.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 „ ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПКОВА СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ И ПОДПОРНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЛОЗОВ МАСИВ С ОБЩА ПЛОЩ 363,043 ДКА В МАСИВИ С №№ 097, 098, 099, 100, 104, 105, 106, 107 И 108 В ЗЕМЛИЩЕТО НА  С. СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПКОВА СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ, ПОДПОРНА КОНСТРУКЦИЯ И ЗАСАЖДАНЕ НА ТРАЙНИ КУЛТУРИ - ЛОЗОВ МАСИВ С ОБЩА ПЛОЩ 120,530 ДКА В МАСИВИ С №№ 084 И 092 ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЪЕДИНЕНИЕ,
ОБЩ. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ”
 
 Във връзка с постъпило искане от ЗП Галина Димитрова Пейчева, с. Момино село, общ. Раковски по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП)„ Изграждане на капкова система за напояване и подпорна конструкция на съществуващ лозов масив с обща площ 363,043 дка в масиви с №№ 097, 098, 099, 100, 104, 105, 106, 107 и 108 в землището на  с. Съединение, общ. Братя Даскалови и изграждане на капкова система за напояване, подпорна конструкция и засаждане на трайни култури - лозов масив с обща площ 120,530 дка в масиви с №№ 084 и 092 землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
 Информацията е на разположение от 12.10.2018г. до 25.10.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 11.10.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „КРАВЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 250 БРОЯ МЕСОДАЙНИ КРАВИ” В ПИ 39030.523.5 В ГР. КОТЕЛ

Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Кравеферма за отглеждане на 250 броя месодайни крави” в пи 39030.523.5 в гр. Котел и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 
Информацията е на разположение от 11.10.2018 г. до 25.10.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 03.10.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В ЦЕХ ЗА ЕКСТАРКЦИЯ НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА” В УПИ II, КВ. 4 ГР. КОТЕЛ
 
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, дейности с черни и цветни метали, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори” в имот № 35167.501.9412 в гр. Казанлък и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 03.10.2018 г. до 17.10.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 01.10.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА СЪБИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ДЕЙНОСТИ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ” В ИМОТ № 35167.501.9412 В ГР. КАЗАНЛЪК
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, дейности с черни и цветни метали, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори” в имот № 35167.501.9412 в гр. Казанлък и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 01.10.2018 г. до 15.10.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.