ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 10.12.2018г

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИН НОВ ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ” В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 77476.57.653 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СТАРА ЗАГОРА
 
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване” в имот с идентификатор 77476.57.653 в землището на гр. Стара Загора и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОСРИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 10.12.2018 г. до 23.12.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 05.12.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПСОВ” В УПИ V, КВ.22, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ГР. СЛИВЕН
 
 
Във връзка с постъпило искане от „Е. Миролио” ЕАД, гр. Сливен по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и модернизация на съществуваща ПСОВ” в УПИ V, кв.22, Индустриална зона, гр. Сливен на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОСРИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
            Информацията е на разположение от 05.12.2018г. до 18.12.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00           до 17,30 ч.
 

Публикувано на 05.12.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА И СКЛАДОВА БАЗА ЗА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ“
 
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на производствена и складова база за метални изделия“ в имот № 68850.170.715 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, с възложител: „Дамиана 2001” ЕООД, гр. Стара Загора и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
 
Информацията е на разположение от 05.12.2018 г. до 18.12.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.

Публикувано на 30.11.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
„Оптимизация на суровинната база на електроцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса” в имот № 87374.511.442 в землището на гр. Ямбол
 
Във връзка с постъпило искане от „Еко Билд Проджект” ООД, гр. Пловдив по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Оптимизация на суровинната база на електроцентрала за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса” в имот  87374.511.442 в гр. Ямбол на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОСРИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

            Информацията е на разположение от 30.11.2018г. до 13.12.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 26.11.2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 
„Разширение на действаща площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, автосервиз и продажба на резервни части” в имот 07199.28.6,
с. Бъдеще, общ. Стара Загора
 
Във връзка с постъпило искане от „Драголов Ауто” ЕООД, гр. Стара Загора по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на действаща площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, автосервиз и продажба на резервни части” в имот 07199.28.6, с. Бъдеще, общ. Стара Загора на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 26.11.2018г. до 09.12.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 

Публикувано на 19.11.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО - ОБСЛУЖВАЩ КОМПЛЕКС” В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 83199.81.653 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ШИПКА, ОБЩ. КАЗАНЛЪК  
 
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на обществено - обслужващ комплекс” в имот с идентификатор 83199.81.653 в землището на гр. Шипка, общ. Казанлък и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 20.11.2018 г. до 03.12.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.

Публикувано на 14.11.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ – ТРИ ПРОУЧВАТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА НА „Е. МИРОЛИО” ЕАД ГР. ЯМБОЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕХ „БАГРИЛЕН”  
 
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на собствени водоизточници – три проучвателно експлоатационни тръбни кладенци за водоснабдяване на производствената площадка на „Е. Миролио” ЕАД гр. Ямбол за нуждите на цех „Багрилен”   и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 14.11.2018 г. до 28.11.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КАРТОФИ” В УПИ I, КВ. 15 В С. БАНЯ, ОБЩ. НОВА ЗАГОРА 
 
Във връзка с постъпило искане по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „„Изграждане на предприятие за преработка на картофи” В УПИ I, кв. 15 в с. Баня, общ. Нова Загораи на основание чл. 6, ал. 9, т. 1  от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 14.11.2018 г. до 28.11.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.