ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 14.02.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ (ТК) И ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ – ОХЛАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА НА РОЗОВАРНА В С. КРЪН, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК“
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на тръбен кладенец (ТК) и водовземане от подземни води за други цели – охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работа на розоварна“ в имот № 40292.116.14 по КК на с. Крън, общ. Казанлък, с възложител: „БУЛРОУЗ-ЕТЕРИКА” ООД, гр. Казанлък и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 14.02.2019 г. до 28.02.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.

Публикувано на 12.02.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДМЯНА НА ДВЕ СТАРИ ПЕЩИ С НОВА ИНДУКЦИОННА ПЕЩ, В ЛЕЯРЕН ЦЕХ - ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОТЛИВКИ ОТ ЧУГУН И СТОМАНА В ГР. ЧИРПАН“
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Подмяна на две стари пещи с нова индукционна пещ, в леярен цех - за производство на отливки от чугун и стомана“ в УПИ I-67, кв. 6 по плана на гр. Чирпан, общ. Чирпан, с възложител: „Бъдещност” АД, гр. Чирпан и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 12.02.2019 г. до 26.02.2019 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.

Публикувано на 23.01.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на напоителна система за напояване, хидромелиоративни мероприятия /противоерозионни дейности/ включващи изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на новосъздадени лозя и съществуващи към момента на обща площ 175,818 дка” 
землището на с. Недялско, общ. Стралджа

 
Във връзка с постъпило искане от „Веритас-82” ЕООД, гр. Ямбол по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП Създаване на нови 75,818 дка винени лозя и изграждане на напоителна система за напояване, хидромелиоративни мероприятия /противоерозионни дейности/ включващи изграждане на подземни колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване на новосъздадени лозя и съществуващи към момента на обща площ 175,818 дка” землището на с. Недялско, общ. Стралджа на основание чл. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
            Информацията е на разположение от 23.01.2019г. до 05.02.2019г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30 ч.