ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Съобщение за информация по Приложение 2

Публикувано на 14.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на рибарник“
 
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на рибарник‟ в имот № 031060 в землището с. Блатец, общ. Сливен, с възложител: Стоян Марков Тенев, с. Глушник и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
 
Информацията е на разположение от 14.05.2018 г. до 28.05.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 
  1.  Замяна на част от използваното твърдо гориво – лигнитни въглища с биомаса, горими неопасни отпадъци и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 MWth;
  2. Изграждане на предкамерна скарна пещ за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им;
  3. Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели на територията на имоти с идентификатор 53134.513.34; кв.513 УПИ XXXII-28 по ПУП на „Брикел“ЕАД;  кв.513 УПИ XXXIII-33  по ПУП на „Брикел“ЕАД и кв.513 УПИ XXXVII-41  по ПУП на „Брикел“ЕАД  
Във връзка с постъпило искане от „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционни предложения (ИП) :
  1. Замяна на част от използваното твърдо гориво – лигнитни въглища с биомаса, горими неопасни отпадъци и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 MWth;
  2. Изграждане на предкамерна скарна пещ за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им;
  3. Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели на територията на имоти с идентификатор 53134.513.34; кв.513 УПИ XXXII-28 по ПУП на „Брикел“ЕАД;  кв.513 УПИ XXXIII-33  по ПУП на „Брикел“ЕАД и кв.513 УПИ XXXVII-41  по ПУП на „Брикел“ЕАД 
На основание чл. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 14.05.2018г. до 28.05.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30ч.
 

Публикувано на 11.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на предприятие за преработка на маслодайни култури” в имот № 000353 по КВС на
с. Калчево, общ. Тунджа
 
Във връзка с постъпило искане от „Геострой-Инженеринг“ ЕООД, гр. Ямбол по реда на чл.6, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване на предприятие за преработка на маслодайни култури” в имот № 000353 по КВС на с. Калчево, общ. Тунджа, на основание чл. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Информацията е на разположение от 11.05.2018г. до 25.05.2018г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17,30ч.

Публикувано на 03.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане  на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане  на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имот №77476.507.17 по кадастралната карта на с. Хрищени, община Стара Загора, с възложител: „РЕМ“ ЕООД, гр. Стара Загора и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
 
Информацията е на разположение от 03.05.2018 г. до 17.05.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.
 
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Изграждане на Цех за преработка на ядки“
Във връзка с постъпило искане по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на Цех за преработка на ядки“ в УПИ I-V-585, кв.105 (за производ. дейности) по плана на с. Опан, общ. Опан с възложител: „Агро Гаранти“ ЕООД, гр. Стара Загора и на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Стара Загора осигурява обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
 
Информацията е на разположение от 03.05.2018 г. до 17.05.2018 г. в гише за административно обслужване етаж 1, стая 1.3 при РИОСВ - Стара Загора от 9,00 до 17.30 ч.