ОВОС и ЕО

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2018 година виж всички »

Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения:

  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на предприятие за преработка на винено грозде с капацитет до 75 т готова продукция, покупка на технологично оборудване и екипировка- монтиране и експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води” в УПИ I 444, IX 443, кв. 44 с. Иречеково, общ. Стралджа.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на генерираните отпадъци от община Елхово и община Болярово на територията на община Елхово“ в имот с № 069011, в местността „Хумата“ в землището на с. Добрич, общ. Елхово.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: Разработване на находище за строителни материали - варовици „Памуклука“ в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора.
  • Уведомление за инвестиционно предложение за: Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на 200 бр. овце в имот № 67338.732.90 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен.