Въздух

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Вещества нарушаващи озоновия слой и флуорирани парникови газове (ФПГ)

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.
Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (Приложение 1)
Непълен списък с фирми, притежаващи инсталации за извършване на рециклиране и/или регенериране на контролирани вещества, е представен в Приложение 2.
Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

Приложение 1
По-долу е разписана последователността от стъпки, която с влизането в сила на пълната забрана за пускане на пазара и употреба (вкл. на регенерирани/ рециклирани) HCFC от 01 януари 2015г. трябва да се предприема от предприятията:

Първа стъпка: При извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудване, съдържащо HCFC, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, операторът на оборудването трябва да възложи на лице, притежаващо действащ документ за правоспособност (сертификат) извличането на HCFC.
Актуален списък с лицата, които притежават документ за правоспособност (сертификат), съгласно чл.3 на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (приета с ПМС №326 от 28 декември 2010г.), е публикуван на интернет страницата на Българска браншова камара – машиностроене в раздел „Прилагане на Регламент (ЕО) 842/2006 Флуорирани парникови газове / База данни (регистри)“: http://www.bbcmb.dir.bg/.
 
Втора стъпка: Предаване на излезлите от употреба хладилни агенти на базата на сключен писмен договор на фирма, задължително притежаваща следните  документи за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО):
Разрешение или комплексно разрешително за извършване на дейност, обозначена с код D15 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане D1 – D14, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им на отпадъци с код и наименование, съгласно Приложение 1 на Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците, както следва: 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC и
Регистрационен документ или комплексно разрешително за транспортиране на отпадъци с код и наименование, съгласно Приложение 1 на Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците, както следва: 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC. 
Информация за фирмите, притежаващи документите за посочените по-горе дейности или комплексни разрешителни, с които тези дейности са разрешени, може да бъде намерена на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда: http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp?RuchFind=1&ewc=140601&page=1.
 
Трета стъпка*: Превоз от България на излезлите от употреба хладилни агенти (отпадъци с код 14 06 01* - Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC) за обезвреждане при спазване изискванията на:
Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци;
чл. 22, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, т.е. да предават въпросните контролирани вещества за унищожаване единствено в инсталации, отговарящи на технологичните изисквания, изброени в приложение VII на Регламента.Информация за изискванията на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци може да се открие на интернет страницата на МОСВ в раздел „ОТПАДЪЦИ | Трансграничен превоз на отпадъци“: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=380.
 
*На територията на Република България към момента няма инсталация за обезвреждане на HCFC. При установяване наличие на инсталация, която да съответства на изискванията на чл.22, параграф 2 и Приложение VII на Регламента, настоящите указания ще бъдат актуализирани и предприятията своевременно информирани от компетентните органи.
 
Четвърта стъпка – Докладване:
Лице, което през предходната година е извършило дейности по извличането на HCFC от хладилно, климатично или термопомпено оборудване, при спазване на изискванията, заложени в Първа стъпка от настоящите указания, до 15 февруари на текущата година трябва да представи в РИОСВ годишен отчет във формата съгласно Приложение №4 на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (в изпълнение на изискванията на чл.9 и чл.13 на Наредбата).
 
Приложение 2
Списък с фирми, притежаващи инсталации за извършване на рециклиране и/или регенериране на контролирани вещества
 
1. Институт по хладилна и климатична техника – АД (регенерираща инсталация)
1202 гр. София, ул. "Каменоделска" 5
тел.: 936 6514; факс: 9389941
2. "Хелпман - София" ЕООД
1612 гр. София, ул. "Цар Борис III" 89
тел.: 958 10 60; факс: 958 10 61
3. "Фриго-ХМ"АД
2200 гр. Сливница, ул. 'Тео Милев" 7 тел.: 0727/26 80, 22 63
4. "Зора" АД
7700 гр. Търговище. Индустриален квартал тел.: 0601/2 31 36; факс: 0601/2 43 06
5. ЕТ "Тотев - Тинко Йорданов"
5200 гр. Павликени, ул. "Ив. Маслев" 29 тсл./факс: 0610/80 70
6. "Мизия Сервиз" ЕООД
5800 гр. Плевен, ул. "Луковит" 4
тел./факс: 064/ 3 04 25; тел.: 064/ 2 36 93
7. "БристХМ" АД
2360 гр. Брезник, ул. "Ангел Костелянов" I
тел.: 07751/22 30; 32 51
8. "Хемс-97"АД
6300 гр. Хасково, ул. "Богориди" 5 тел.: 038/2 22 58
9. "Хебър"ЕАД
6490 Симеоновград, ул. "Тунджа" 3 тел.: 03781/22 12
10. 'Теото-РБ"
7000 гр. Русе, ул. "Александровска" 1 тел.: 082/ 22 24 90; факс: 082/ 22 42 90
11. ЕФ"Тандел"
6600 гр. Кърджали, ул. "Изгрев", бл. "Миньор", ап. 26
тел.: 0361/2 73 30
12. ЕТ "Кварт - Крум Туртански"
3000 гр. Враца, ул. "Димчо Дебелянов" 29 тел.: 092/47 191
13. ЕТ "Булклима - Владимир Ачанов"
8000 - гр. Бургас, ул. "Васил Левски" 54 тел.: 056/80 09 90
14. ЕТ "Андон Андонов"
8800 гр. Сливен, ул. "Панайот Хитов" 28 тел.: 044/ 85 307
15. ТХВП "Асен Златаров"
5100 гр. Горна Оряховица, ул. "Г. Измирлиев" 9 тел.: 0618/49 491; 43 408
16. ЕТ"Т. Камоев"
8600 гр. Ямбол, ж. к. "Хале"- 3 II, № 59 тел.: 046/69 274
17. ЕТ "Ст. Точев - Стенли"
4230 гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" 42 тел.: 0331/2 60 49
18. "Мизия сервиз" ЕООД
5500 гр. Ловеч, ул. "България" 82 тел.: 068/2 41 86
19. ЕТ "Йордан Стаменков"
9700 гр. Шумен, ул. "Шипка" 2
тел.: 054/5 21 19; факс: 054/4 71 41
20. ВИХВП, катедра "Хладилна техника и технология"
4002 гр. Пловдив, бул. "Марица" 26 тел.: 032/44181404
21. ЕТ "Денислав Аралов"
4002 гр. Пловдив, ул. "Христо Чернопеев" 20, маг. 3 тел./факс:032/64 16 19
22. "ИНСТ - Колев и Сне"
7200 гр. Разград, ул. "Жеравна" 45 тел.: 084/26 467
23. "ИНКОМС - ЕМ" АД
2750 гр. Благоевград, ул. "Свобода" 1
тел.: 073/2 42 34, 2 34 40; факс: 073/ 2 55 77
24. "Аляска" ЕООД
9300 гр. Добрич, бул. "Св. Св. Козма и Дамян" 10
 тел.: 058/ 25 312; факс 058/ 62 64 19
25. "Глобус МГ-93"
6000 гр. Стара Загора, ул. "Тунджа" 6
 тел.: 042/48 159
26. ЕТФ "Телетроника"
7650 гр. Дулово, ул. "Хаджи Димитър" 6
 тел. 0855/24 46
27. ЕТ "Иван Иванов - 99"
3400 гр. Монтана, ул. "Торосян" 3
тел.: 096/2 97 84
28. ЕТ "Фриготерм"
9000 гр. Варна, ул. "Юрий Венелин" 12
тел.: 052/63 68 10
29. ЕТ "РЕГУЛ-10 - Васил Казанджиев"
9000 гр. Варна, ул. "Царевец" 9, вх. В, тел.: 052/824 822
30. Cool Star, гр. Варна (регенерираща инсталация)
Контакт: Владимир Кожухаров
Тел. 052/ 300230
Email: varna@coolstar.bg или sales@coolstar.bg
 
За допълнителна информация, моля да се обръщате към г-н Минчо Минчев, главен експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха“, тел: 0884542045.