Природа

Анкетна карта

Банкови сметки

Банкова сметка за такси по ПМС 136, санкции
и нак. постановления

Получател:
РИОСВ Стара Загора
IBAN: BG80 UNCR 7630 3100 1161 81;  BIC: UNCRBGSF;
Банка: УниКредит Булбанк - Стара Загора
*******
Банкова сметка на ПУДООС за Продуктови такси за масово разпространени отпадъци:
БНБ-ЦУ: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01;  BIC : BNBG BGSD
*******
Банкова сметка за месечни отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО : 
IBAN: BG 77 UNCR 76303300000352  BIC: UNCRBGSF 
УниКредит Булбанк – Стара Загора
Основание за плащане:
чл.60 от ЗУО и чл.10,ал.1 от Наредба № 7/2013;  чл.64 от ЗУО и чл.23, ал.1 от Наредба №7/2013 г.
*******
Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията
Приемане на всички видове трансакции с карти,
носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

2021 година

Публикувано на 09.07.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на транспортна база за собствен автомобилен парк в имот с идентификатор 10776.11.33 в местност „Кабата” в землището на с. Веселиново, общ. Тунджа, обл. Ямбол.

Публикувано на 25.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-17-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) “Промяна от „земеделска” към „горска” територия на имот с идентификатор 63149.212.168 в землището на с. Лозен, общ. Стара Загора”, попадащо в границите на защитена зона ,Чирпански възвишения”.

Публикувано на 18.06.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-16-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 5 броя едноетажни къщи за гости в имот с идентификатор 80474.1.250 в местност „Меджерлика” в землището на с. Червенаково, общ. Твърдица, обл. Сливен”.

Публикувано на 27.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-14-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на имот с идентификатор 83051.24.209 в землището на с. Шарково, общ. Болярово.
РЕШЕНИЕ № СЗ-15-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на имот с идентификатор 11658.88.30 в землището на с. Воден, общ. Болярово.

Публикувано на 09.04.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-12-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Смяна на начина на трайно ползване от „пасище“ на „нива“ на имот е идентификатор 56527.92.5 по КК и КР на с. Питово, общ. Нова Загора” (ИП) „Авариен ремонт на местен път IV - клас с идентификатор 51648.53.126 по КК и КР на гр. Николаево, общ. Николаево - чрез възстановяване на съществуващ водосток с цел укрепване на местен път и предпазване от заливане с вода от р. Тунджа и близки водни течения и създаване на условия за високи подпочвени води”.
РЕШЕНИЕ № СЗ-13-ОС/ 2021 г. за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Почистване от храстова и дървесна растителност на земеделски имоти с идентификатори 44540.26.417 и 44540.26.415 в землището на с. Любеново, общ. Раднево, обл. Стара Загора.

Публикувано на 25.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-11-ОС/ 2021 г. за прекратяване процедура по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост за инвестиционно предложение (ИП) „Авариен ремонт на местен път IV - клас с идентификатор 51648.53.126 по КК и КР на гр. Николаево, общ. Николаево - чрез възстановяване на съществуващ водосток с цел укрепване на местен път и предпазване от заливане с вода от р. Тунджа и близки водни течения и създаване на условия за високи подпочвени води”.

Публикувано на 22.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ № СЗ-10-ОС/ 2021 г. по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение (ИП)  „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива”.